Branczeiz Anna

Ozsváth Zsuzsa: Előző részek. Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2020, 52 oldal, 2000 Ft

Ozsváth Zsuzsa első kötetének énje mindent megnéz, megbámul, tekintetével körbejárja az őt körülvevő világot, lát és láttat. Az Edisonnak szeretettel című vers a világban szétnéző, a részletekbe és árnyalatokba belefeledkező költő-művész ars poeticájaként is olvasható: „Minimális odafigyeléssel bevilágítható a lényeg. / Ennek kapcsán az árnyék számbavétele / különösen megindító felfedezés lehet.” (19.) A felfedezés eredményeképpen finom érzékenységgel megalkotott költői kép születik.

Tovább

Füzi László: „Sebed a világ”
Mesterházi Mónika: Evidenciák
Kőrizs Imre: Tévedések fenntartása mellett
Krusovszky Dénes: Hemingway szalvétája

Tovább

Georg Hauptfeld: A véletlen értéke: Heller Ágnes – életéről és koráról. Fordította Bartók Imre. Noran Libro Kiadó, Budapest, 2019, 256 oldal, 3990 Ft

E könyv németül 2018 őszén, magyarul – Bartók Imre fordításában – 2019-ben, de még Heller Ágnes életében jelent meg, ami nem elhanyagolható szempont a kötet megítélését tekintve. Felvetődhet ugyanis a kérdés, vajon ad-e mást, ad-e újat az olvasó számára a Bicikliző majomhoz képest, azon kívül, hogy feldolgozza a ’96 óta eltelt időszak eseményeit is. Meglátásom szerint igen.

Tovább

Nagy Gerda: Who Ai Am? Gon­do­­lat Kiadó, Budapest, 2019, 60 ol­­dal, 2500 Ft

A Gerdát és okoskütyüjét dicsérő szövegek leginkább a dadaisták véletlenszerűen létrejövő verseit idézik. Nem ritkák az olyan meghökkentő képek, mint többek között: „[s]zíntelen vízzel telik az idő is” (29.), „[a] vonaton üstökösök biciklivel jönnek” (30.), „partra vetett halandzsanyelveken” (35., kiemelés tőlem). A szövegfolyamok mondattanilag helyesek, a különös szófordulatok és gondolati társítások azonban ellentmondanak a logikának, amit egyes esetekben a központozás elhagyása is hangsúlyoz. Nagy Gerda szerkesztői kezének nyoma továbbá az olyan játékos elválasztásokban érhető tetten, amelyek az egyes sorok között is megmutatják az értelmi furcsaságokat: „barna hajam színe fakul-/tatív programokkal várja vendégeit” (36.), „Mappába kell rendeznem / a zsebre dugott dühöt, hogy / széles körben elterjedjen a nyugati / nyűg alatt kuksoló lehetőség.” (38.), „Klinikai vizsgálatok alapján / az észlelés nem visszájára fordított / kabátok zsebre dugott / kezében keresi a választ.” (51.)

Tovább

Ketten egy új könyvről – Narratíva, fordítás, kánon. Tanulmányok Szegedy-Maszák Mihály emlékére. Szerkesztette Dávidházi Péter, Gintli Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán és Tóth-Czifra Júlia. Kalligram Kiadó, Budapest, 2019, 334 oldal, 3500 Ft

Egy emlékkötet természetszerűleg veti fel annak a kérdését, vajon a tanulmányok milyen módon idézik meg azt, akinek emléket állítanak, hogyan kapcsolódnak hozzá. Szegedy-Maszák Mihály 2016-ban hunyt el, a tudós és a szó legnemesebb értelmében vett pedagógus hiánya – mint azt Arató László személyes hangvételű írása is jelzi – a magyar irodalomtudományban különösen fájó. 2016 egyébként is mintha lezárt volna egy korszakot. Nemcsak Szegedy-Maszákot vesztettük el, hanem olyan ugyancsak meghatározó egyéniségeket is, mint Esterházy Péter, Kertész Imre vagy Réz Pál. A Narratíva, kánon, fordítás a 2017 márciusában rendezett azonos című konferencia anyagából válogat. Az iméntiek tükrében több szempontból is jelentéses lehet, hogy röviddel az irodalomár halála után szerveztek tudományos ülésszakot. Ezzel a konferencia nemcsak az emlékezést segítette, de hangsúlyozta azt is, hogy Szegedy-Maszák emblematikus alakja az irodalmi életnek. Életműve annyira sokoldalú, hogy nehéz lenne hozzá nem kapcsolódni valamilyen módon. És túlzás nélkül állítható az is, hogy összehasonlító irodalomtörténeti-elméleti fejtegetései megkerülhetetlen sarokköveivé váltak számos kutatásnak, amit nemcsak az itt recenzeált gyűjtemény tanulmányai bizonyítanak.

Tovább

Bárdos László: A zárójel bezárul
Nyerges Gábor Ádám: Berendezkedés
Vasadi Péter: Tenger mögötte. „Új versek 2016. IV.–”
Vihar Béla: A korsó és a kő

Tovább

Mizsur Dániel: Karc
Deres Kornélia: Bábhasadás
Anne Carson: Vörös önéletrajza
Ilma Rakusa: Love after love

Tovább

Marno János: Szereposzlás. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2018, 264 oldal, 2999 Ft

A Szereposzlás szövegrengetege összességében nem kínál egyetlen, az egész kötetet átfogó értelmezői szempontot. A sokféle műfajt és szemlélői pozíciót felvonultató, ezért széttartó kötetpoétika ezúttal ritka jól összhangba kerül a címmel. A különböző szövegek között a halál nehezen megragadható atmoszférája teremt kohéziós erőt. A lírai én darabjaira hullik szét, halála után oszlásnak indul.

Tovább

Ketten egy új könyvről – Különben magyar költő vagyok. Radnóti Miklós levelezése I. Sajtó alá rendezte Bíró-Balogh Tamás, Jaffa Kiadó, Budapest, 2017, 560 oldal, 5990 Ft

Nemcsak Radnóti verseit kapcsolhatjuk a levelekhez, hanem Fanni naplóját is. A 131. levél Buday Györgynek szánt soraiból például kiderül, hogy Fifi tíz napig betegeskedett, Fanni naplójából pedig az, hogy ekkor két hónapos terhes volt, de elvetette a magzatot, ami lelkileg és fizikailag egyaránt megviselte. Az 1936 októberében kelt 152. levélben Radnóti megköszöni Sík Sándornak, hogy nagyobb összeget kölcsönzött Járkálj csak, halálraítélt! című kötetének megjelenési költségeihez, és megígéri, hogy decemberben visszaadja a pénzt. Erről Fanni is ír naplójában, akárcsak decemberben arról, hogy „[s]zépen visszaadtuk Síknek is a száz pengőjét. Szegény már ugyancsak nélkülözte, a nagy adakozásban egész pénz nélkül maradt.” (A Síknek küldött levelek „fiúi szeretettel” vagy „fiúi tisztelettel” záróformulái egyébként ismerősen csenghetnek a dedikációkból: a neki írott és a tőle kapott üzenetekből egyúttal valóban kiérezhető a fiúi szeretet és az atyai gondoskodás.) A 180. levelet szintén olvashatjuk párhuzamosan Fifi naplójával, innen tudható, hogy Radnótit nagyon felzaklatta a Tinivel, kamaszkori szerelmével való találkozás, amiről a Pillangó című novellát is írta.

Tovább

Molnár T. Eszter: Szabadesés. PRAE.HU–Palimpszeszt Kiadó, Budapest, 2017, 325 oldal, 3500 Ft

A szerző gördülékeny stílusa és az egyes szám első személyű narrációból fakadó erős lélektani színezet révén a regény beszippantja az olvasót, aki ezért sokszor érezheti úgy, mintha ő maga lenne az ügyvéd is. A könnyű beleélést támogatja, hogy az események előrehaladtával a bűnügyi szál többször háttérbe szorul, és Peter fantáziái, álmai, emlékei kerülnek előtérbe. A cselekmény ennyiben több szálon futó: egyfelől van egy egyszerűnek tetsző gyilkossági eset, ami egyre szövevényesebbé válik (bekerül a képbe egy titkos droglabor, újabb gyilkosságok történnek), másfelől Peter magánéletének nem kevéssé szövevényes alakulásába is betekintést nyerhetünk. A sztori elején még irigylésre méltón sikeres ügyvédet kudarcok sorozata éri: megcsalják, elhagyják, egzisztenciája bizonytalanná válik. Sőt, a jog elkötelezett hívére is rávetül a gyanú árnyéka…

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Horváth Veronika: Minden át­jár­ható. Fiatal Írók Szövetsége, Bu­da­pest, 2017, 92 oldal, 1600 Ft

A legsúlyosabbak azonban kétségkívül a betegségtörténet versei. A kötet ezúttal is csak sejtet, a szövegek egymást értelmezik, mozaikdarabkákból áll össze a fájdalmas esemény: „öt perc késéssel felsír egy kisgyerek / egy csecsemő helyett, aki a másik vonalon / negyvenkét fokban csúszott ki belőlem” (minden átszállás), „[…] szétfűrészeltem a műanyag flakont. / másfél liter. / épp ennyi magzatvíz férne belém.” (tesztek). A petefészekciszta operációját leíró tapintásos vizsgálat teljes egészében allegorikus, képválasztásában talán akaratlanul is ez a legerősebb szöveg („meztelen csigák, nyálkás, közszemlére bocsátott testek / jutnak eszembe […]”). Noha éppen ezt a verset olvasva tűnik eldönthetetlennek, hogy vajon poétikai vagy személyes vonatkozásokban érezzük-e erősnek.

Tovább

Csiffáry Gabriella: „Magyarázom a bizonyítványom...” Híres magyarok az iskolában. Corvina Kiadó, Bu­dapest, 2017, 478 oldal, 4990 Ft

A „Magyarázom a bizonyítványom…” című kötet társadalom- és kultúrtörténeti szempontból egyaránt számottevő és gazdag gyűjtemény, amelynek jelentőségéhez nem férhet kétség. Már csak azért sem, mert Arany János, Karinthy Frigyes, Weöres Sándor, Kabos Gyula, Tolnay Klári, Munkácsy Mihály vagy Feszty Árpád mellett olyan alkotók is szerepelnek benne, mint például Herczeg Ferenc, Bródy Sándor, Hajnóczy Péter, Bilicsi Tivadar, Feleki Kamill, Mednyánszky László vagy Kondor Béla.

Tovább

Kováts Kriszta–Nyáry Krisztián: Játékok és szerelmek. Corvina Kiadó, Budapest, 2017, 120 oldal + CD, 3490 Ft

Előre kell bocsátani, a kötet olvasgatása közben nem érdemes elidőzni Fábri Péter dalszövegeinél. Olvasva ugyanis néha csapnivaló verseknek tűnnek, még ha némelyik zene nélkül is magával ragad és dúdolásra késztet, nyilvánvalóan éneklésre és hallgatásra szánták őket. Ugyanakkor ezek a dalok alapozzák meg a hangulatot és szolgálnak apropóul a kötet történeteinek, amelyek a XIX-XX. századi társadalom- és kultúrtörténet néhány méltán hírhedt és híres figuráját elevenítik fel.

Tovább

Berczeller Imre: Radnóti Miklós

Radnóti Miklós összegyűjtött versei

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló 1935–1946, I–II.

Bíró-Balogh Tamás: Könyvvel üzenek néked

Tovább

Garaczi László: Plazmabál. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2016, 70 oldal, 2490 Ft

Ezek a versek egy felnőtt gyerek versei. Gyerekkorunk mondókái, dalocskái jutnak eszünkbe. Mintha Weöres Sándor kortársiasított Bóbitája lenne a Plazmabál. „Bekapcsolom a gépemet, / ziregjen, zörögjön, / letöltöm az ímélemet, / csiregjen, csörögjön” – így indul a kötet, amit aztán valamiért végigéneklünk, néha fennhangon: „Azt mondják a Bendegúzra, / hogy szüleit rendre nyúzza. / Mivel nyúzza a szüléket? / Kér egy tévékészüléket.” (Bendegúz) „Rímhányás” à la Garaczi. „A nadrágját elhagyta, / megfázott a giliszta.” (A giliszta nadrágja) Egyébként a Plazmabál nem kifejezetten gyerekverses kötet, de mivel mégis csak egy gyerek írta (legyen az akármilyen felnőtt), vannak benne olyan versek, amelyeket igazi gyerekeknek is olvashatunk.

Tovább

Krähling Edit (szerk.): Árnyékban éles fény vagy. A Radnóti házaspár fényképei. Jaffa Kiadó, Budapest, 2016, 375 oldal, 7990 Ft

A fényképek elrendezése kronológiai sorrendet követ, a 11 fejezet pedig egy-egy fordulópontot jelez Radnóti és Fanni életében. Külön egységet alkotnak például a diákkor és az egyetem évei, a nászútról és a házasságról készült fotók, emellett az újratemetésről készült felvételek és az abdai tömegsírból előkerült képek is helyet kaptak a kötetben. A fejezetek előtt rövid életrajzi összefoglalók segítik az olvasót. A tagoltság ellenére mégis olyan, mintha egy régi diafilmet néznénk végig arról, hogyan cseperedik vonzó fiatalemberré és csinos hölggyé két bájos gyerek, s hogyan jut el egy szinte mesebelinek tűnő élet a tragédiáig.

Tovább

Balogh Ádám: Nyers

Hyross Ferenc: Tömegvonzás

Nagy Kata: Inkognitóablak

Purosz Leonidasz: A városnak meg kell épülnie

Tovább
Élet és Irodalom 2020