Az államgépben rohad valami

PUBLICISZTIKA - LXVII. évfolyam, 10. szám, 2023. március 10.

Ezt a cikket akkor kezdtem el írni, amikor a Magyar Orvosi Kamara jogfosztásáról megjelentek az első hírek, és akkor fejeztem be, amikor a tanárok és tantestületek döntési lehetőségeinek a megnyirbálásáról szóló törvényjavaslatot körözték: ezek az események világosan mutatják, hogy ha valamely szervezet a kormánnyal szemben él a jogaival, akkor azokat a jogokat elveszik tőlük. A felsőoktatás átalakításának egyik oka is az autonómiák megkurtítása lehetett – a megbízható hívek pozícióba juttatásával, míg a másik az EU-tól remélt 2500 milliárdnyi támogatás baráti kezekbe juttatása.

 

Színházi regény

Ez idő tájt volt olvasható a rövid hír, hogy lemondott Pataki András, a tavaly alapított (öszvérnevű) Kulturális és Innovációs Minisztériumnak a művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára, mert DLA, azaz doktori fokozatot kíván szerezni.1 Ez dicséretes szándék, különösen mivel már tanít a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE). Bár minél többen lennének ilyen ambiciózusak az SZFE-n, hiszen tavalyi akkreditációjuk idején messze nem érték el az egyetemekkel szemben támasztott követelmények alsó szintjét sem, amint erről szeptemberben beszámoltam az ÉS hasábjain.2

Most már csak az a kérdés, mennyire hiteles képzésben fog részesülni. Arról is szóltam akkor, hogy az SZFE doktori iskolájának (DI) a vezetője, a színháztudomány megkérdőjelezhetetlen tekintélye, Karsai György felmondás alatt áll tekintettel nyugdíjazására, bár rapid kitiltása után visszaengedték az épületbe, mert nélküle megakadt volna a doktori oktatás és fokozatszerzés. Most azonban egy gyors szenátusi döntéssel újjáalakították a szervezetet, összevonva a korábban különálló doktori és habilitációs bizottságokat.

Mielőtt megtekintjük a névsort, legyünk tisztában a szabályokkal, hiszen tudjuk, merő rágalom az a mindenféle északi országokban terjesztett álhír, hogy nálunk nem működne a jogállam. Az általános elv az, hogy aki a minősítést kiadja, annak már kézben legyen az a fokozata, címe, amit megítél a jelöltnek. A habilitációt a törvény írja elő a professzori kinevezés feltételéül, tehát az illetékes testület tagjának ún. habilitált doktornak kell lennie, vagyis saját magának is túl kellett esnie a habilitáción – különben honnan is tudná, hogy az micsoda? Ugyanígy a doktori tanács tagjainak is minimum doktori fokozattal kell rendelkezniük, amiből kétféle van: a tudományos jellegű PhD és a művészeti szakmákban a DLA.3

Az utóbbiról sok éve már, hogy ezt írtam: „amikor az első felsőoktatási törvény 1993-ban megszületett, akkor éppen a művészeti és sportképzésben – megfelelő doktori fokozatok, azaz más minősítés híján – elfogadtak többféle művészeti díjat és világversenyeken szerzett érmeket is egyenértékűnek a fokozatokkal, s ezáltal professzorok lehettek elismert szobrászok vagy edzők is. Csakhogy ennek az átmeneti állapotnak a végső határidejét 2010-re tették, és a 90-es évek közepétől kezdve kifejezetten a művészeknek létrehozott DLA-, illetve a sporttudományban a PhD-fokozattal lehetőséget teremtettek, hogy a gyakorló operaénekes, építész, színész, edző stb., aki tanárként kíván dolgozni a felsőoktatásban, megszerezhesse a PhD-t vagy az azzal egyenrangú képesítését.”4

Csakhogy az emlékezetes Mocsai-ügy kapcsán, amikor az edzőből egy debreceni díszdoktori cím segítségével professzort faragtak, rájöttek a törvénybarkácsolók, hogy egyszerűbb díjakhoz, kitüntetésekhez kötni a kinevezéseket, hiszen azokat nem az esetleg visszabeszélő tudósok, hanem a politika adja. Így született meg a „lex Mocsai” 2014-ben, aminek a jóvoltából Vidnyánszky Attila vagy Eperjes Károly is egyetemi tanár lehetett.5 Akkor egyébként még azt írták elő, hogy a professzori kinevezésekben megkerülhetetlen (de a miniszter által felülbírálható) Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) is vizsgálja meg az előterjesztéseket, de azóta, pontosabban tavaly december végén (!) szépen csendben elvették a MAB-tól még ezt a csekély mormogási jogot is, mert az új törvényhely így fest: „A művészeti felsőoktatásban az egyetemi tanári munkaköri cím adományozására és az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazásra vonatkozó feltételeknek megfelel az adott művészeti területen kifejtett művészi munkássága miatt Kossuth-díjban részesített oktató. A cím adományozásával kapcsolatos javaslathoz ebben az esetben a rektornak nem szükséges beszereznie a szakértői véleményt a MAB-tól.”6 Lefordítom: ha ma kapsz egy Kossuth-díjat, akkor holnap professzor lehetsz anélkül, hogy egyetlen kurzust is tanítottál volna. (Csak nem a főbírói kinevezés új szabálya volt a minta?)

Nem sorolom a doktori tanácstagokra, azaz a törzstagokra, valamint a habilitációs bizottságban részt vevőkre vonatkozó összes feltételt, csupán azt, hogy amellett, hogy az adott szakterületen rendelkezzenek munkássággal, az előbbieknek kell hogy legyen legalább egy PhD-t szerzett diákjuk, az utóbbiaknak pedig bírniuk kell a „habilitált doktor”, rövidítve a dr.habil. címet, azaz már túl kellett esniük egy habilitációs eljáráson. Akkor most lássuk az SZFE új összevont Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsát (DHT): Prof. Dr. Balázs Géza egyetemi tanár, elnök; Vidnyánszky Attila egyetemi tanár, Káel Csaba egyetemi docens, Kiss-B. Atilla egyetemi docens7; és a két külső tag: Prof. Dr. Sepsi Enikő egyetemi tanár és Prof. Dr. Tóth Péter egyetemi tanár.

Hátulról kezdve, a két külső tag első látásra formailag és szakmailag kifogástalan: egyikük a református, másikuk a szegedi egyetem professzora, színháztudományi, illetve zeneszerzői és ­oktatói munkásságukról ismertek. Tartsuk az SZFE részéről bölcs előrelátásnak, hogy mindketten tagjai a MAB szakbizottságainak, sőt Tóth Péter a művészetinek az elnöke (bár végzett doktorandusza nincsen).

Ha viszont végignézünk a belső tagokon, már több problémát látunk. Ugyan Balázs Gézának megvan a habilitációja, de sajnálatosan nyelvészetből, a fokozata meg néprajzból, amivel az SZFE-n kakukkfiókának számít, bármennyire erősködött is tavalyi kinevezésekor, mint erről tudósítottam.8 Az ELTE határozott követelésére azóta legalább lemondott ottani nyelvészprofesszori teljes állásáról.9 Az akkor még egyszemélyes bizottsága azonban olyan tagokkal egészült ki, akik a minimumfeltételeknek sem felelnek meg, ugyanis, ha jól látom, még egyikük sem habilitált. A törvénykutyulók szokásos kapkodásukban elfelejtették kivenni azt a feltételt, hogy itt tag kizárólag dr.habil. lehet. De bízzunk bennük: hamar átírják ezt is, mint azt más szabályokkal már megtették, lásd alább.

Mivel ők alkotják a doktori tanácsot is, DLA- vagy PhD-fokozatuk kellene hogy legyen, de már 2021-ben megengedték a fent említett törvénykavarók, hogy a Magyar Művészeti Akadémia fokozat nélküli tagjai törzstagnak számítsanak. Van azonban még egy feltétel, amin elbukhattak volna: hármuk közül egyiküknek sincsen doktori képzésben védett diákja, márpedig ez szigorú kizáró ok – volt, egészen a tavalyi év végéig, amikor is módosították a doktori képzésről szóló kományrendeletet, és a következő passzussal egészítették ki: „[törzstag az lehet, aki] a doktoranduszok vezetésére való alkalmasságát bizonyította azzal, hogy témavezetésével legalább egy doktorandusz doktori fokozatot szerzett, vagy vállalja, hogy a megbízásától számított 6. naptári év végéig témavezetésével legalább egy doktorandusz doktori fokozatot szerez.”10

Hát rossz legyen, aki rosszra gondol, de az vesse rám az első követ, aki nem úgy véli, hogy az SZFE nagy tehetségű kuratóriumi elnöke bejelentette a rendeletigényét, az engedelmes törvényszolgák legott haptákba vágták magukat és jegyezték eligazító szavait. Kérdések garmadája azért feltolul az emberben: mert például miért csak a művészeti képzésben kap a törzstag hat év „laufot”? A mérnökök vagy az orvosok ugyan miért nem? Vajon kinek jut majd eszébe, hogy ezzel a kérdéssel elzarándokoljon az Alkotmánybíróságra? (És vajon ott behunyják-e a szemüket az ilyen diszkrimináció fölött?)

Az SZFE itt boncolgatott összevont tanácsa azonban ebben a formájában nem alkalmas, hogy doktori iskolává minősüljön: ahhoz minimum hét főállású törzstag kell az egyetemről, köztük négy professzorral. A ma még docensként besoroltak számára a decemberi „személyre szóló” módosítás túl későn érkezett, hogy a napokban kinevezett egyetemi tanárok közé bekerüljenek, de hamarosan biztos olvashatunk róluk a közlönyben.11

Mindamellett nyugodtan dőljünk hátra: bármilyen szabálytalan legyen is az SZFE döntése ezekben az ügyekben, bármennyi tagot kicserélhettek is a testületekben, amíg az egyetem és benne a DI akkreditációja érvényes, azaz 2025 végéig a MAB füle botját sem mozgatja. Rég elmúltak azok az idők, amikor a doktori iskoláknak minden szeptemberben fel kellett tölteniük a frissített adataikat, és ha valami nem volt rendben, jöttek a figyelmeztetések. A MAB-nak a doktori képzésekre vonatkozó megfellebbezhetetlen „pallosjogát” eddig nem vették el; jobb ötletet valósítottak meg: csak be kell küldenünk a kívánságlistánkat, és máris számunkra kedvezőre formálják a szabályokat. Nálunk így működik a jogállam.

 

Ó, ó, OTKA...

Abban a lépcsőzetes pályázati rendszerben, amit Pálinkás József előbb MTA-elnökként, majd az általa kialakított Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnökeként igyekezett kidolgozni, a posztdoktori, a Bolyai, a fiatal kutatói és a kutatócsoportoknak szánt OTKA, az MTA egyetemi kutatócsoportok, az (MTA-kezelésű) kiemelt tudósi Lendület, majd (NKFIH-beli) Élvonal mind egymásra épült, hogy a legjobbak ezeken a lépcsőkön felkapaszkodva eséllyel pályázzák meg a nemzetközi grantokat, közöttük is az egyik legtekintélyesebbet, az e hasábokon is gyakran emlegetett ERC (Európai Kutatási Tanács) által meghirdetetteket.

A kormányfő kegyéből üstökösként pályára álló, de a tudósok szemében nem kimondottan sikeres vagy rokonszenves tudománymenedzserrel, Palkovics Lászlóval való konfliktusa következtében a fizikus akadémikus Pálinkás 2018-ban lemondott, de pozícióját nem vetélytársa foglalta el, hanem annak a Pannon Egyetem zalai campusáról számára ismerős vezetője, Birkner Zoltán egyetemi docens. Palkovics már 2018 nyarán elkezdte aknamunkáját az MTA autonómiája ellen, de a hierarchikus, ám kiegyensúlyozott pályázati rendszer egy darabig még változatlanul élt tovább. Az első sebet a kutatóhálózat elszakítása révén ejtették rajta: a Lendületet egy darabig az új ELKH Titkársága alá helyezték, de később visszakapta az MTA, viszont a támogatott kutatócsoportok irodája az ELKH-nál maradt, így az MTA védjegye helyett az ELKH nevét kénytelenek viselni.12

A második ütés 2020 nyarán érte a rendszer egyik fontos alkotóelemét, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokat, vagyis az OTKA-t, amelynek a neve jócskán túlélte az eredetileg az MTA keretébe (de nem irányításába), majd a Pálinkás révén az NKFIH-hoz tartozó szervezetet. Ekkor ugyanis a többszintű értékelés után már kihirdetésre váró eredményekbe belenyúlt a Palkovics vezette minisztérium, és részben kivett nyertes, részben meg betett elutasított pályázatokat, köztük minisztériumi államtitkárét is.13 Az ebből támadt botrány akkora volt, hogy Palkovicsnak legalább részben vissza kellett vonulnia, miután nagy tekintélyű tudományos vezetők emelték fel a szavukat, illetve az egyik OTKA kollégiumi elnök visszaadta a megbízását, hiszen a feje fölött nyúltak át.

A harmadik csapás pedig most készülődik. No nem azért, mert Birkner elnököt váratlanul leváltották, és már el is búcsúzott a Hivataltól, és még azért sem, mert úgy hírlik, az új elnök Csák János miniszter közvetlen környezetéből érkezik, mégpedig Kiss Ádám, akinek szakmai tevékenysége egyelőre nyilvános adatbázisokban nem látható, csak annyi, hogy az innovációért felelős helyettes államtitkár, a 29 éves doktorandusz Bódis László társaságában látogatja a nemzeti laboratóriumokat, hogy nemzetközi hírű tudósok tájékoztatóit értő figyelemmel kövesse.14

Most, amikor március elején írom e sorokat, már érezni a csapás szelét, mert szemben az évtizedes gyakorlattal, az OTKA pályázati hirdetményének híre-nyoma sincsen, pedig legkésőbb január végére meg szokott jelenni, hiszen mindig a szeptemberi kezdéshez kellett időzíteni a folyamatot, ami májusi zsűrizést és júliusi, újabban augusztusi döntéseket jelent. Ellenőrizetlen hírek keringenek, hogy nem csupán a vezetőváltás miatt csúszik a menetrend, de még ha tavasszal kiírják is a pályázatokat, a kutatócsoportok csak jövő januártól látnak pénzt, azaz kezdhetik a munkát.

A hamarosan megérkező magyarázat egyértelmű lesz: „Brüsszel!” Más szóval az államháztartás olyannyira romokban van, hogy az OTKA szentül megígért évi szerény 13 milliárdos költségvetését is benyelte az elhibázott gazdaságpolitika és mellette a jogállamisággal folyó zsonglőrködés, vagyis lehet az Európai Bizottságra mutogatni, mint a rossz gyerek, aki ha betörte az ablakot, azonnal talál bűnbakot maga helyett.15

 

Ki merre lát?

Birkner elnök urat egyébként nem kell félteni: Palkovics védenceként puhára esett, hiszen maradt elnök, ha nem is ugyanott. Már megalakulásakor tagja lett előző munkáltatója, a Pannon Egyetem (PE) kuratóriumának, feltehetőleg magas hivatali funkciójának köszönhetően, de most megörökölte a lemondott Navracsics miniszter posztját.16 Korábban arról lehetett hallani, hogy a jelenlegi rektort ő követi, és addig kinevezik egyetemi tanárrá (hiszen meddig tart az nálunk?), de úgy tűnik, vagy kellett gyorsan a hely Csák miniszter emberének az NKFIH-ban, talán hogy a Palkovics-korszak minél előbb feledésbe merüljön ott, vagy pedig fontosabb volt, hogy ne legyen kormányzati kötődésű személy a PE élén. De a Népszava friss híre szerint az EB ezt máshogy szabályozná és a korlátlan idejű tagságot is tiltaná.17

Közben Győrött, ahol már Palkovics az úr, hozott anyagból új rektor született. Rá is emlékezhetünk, mivel egy érdekes történet részese volt, amely szintén a PE-n kezdődött. Még a PE rektora volt Friedler Ferenc, amikor egyedi ötlete támadt: „a Pannon Egyetem egyik kara feltehetőleg a hivatali ideje végén járó rektor kezdeményezésére, de a szenátus tudta nélkül és annak megrökönyödésére Veszprémben maradva (!) csatlakozna a katolikus egyetem hasonló profilú budapesti karához. Az ezzel kiváltott botrány a minisztérium hajthatatlansága miatt azután elcsendesedett, a Pázmánynak a szándékolt tranzakcióban érintett kara azonban saját (egyelőre csak megbízott) dékánjaként nemrég váratlanul megkapta a korábbi veszprémi rektort, aki ezelőtt még tett egy rövid kitérőt a másfél éve alakult hosszú nevű kutatási és innovációs hivatal elnökhelyettesének pozíciójában.”18 A katolikus egyetemen azután ritka gesztussal az Információs Technológiai és Bionikai Kar (ITK) rövid idő után kiszavazta, így kerülhetett Győrbe, de ott sem látszik véglegesnek a széke, hiszen csak az idei év végéig szól a megbízatása, ráadásul van mellette vagy inkább fölötte egy elnök is, akinek Friedler a „tudományos helyettese”.19

Ritka gesztusnak azért neveztem, ami az ITK-n történt, mert a Pázmány bölcsészkarán bezzeg nem választják a dékánt, hanem kijelölik, ráadásul ott az se számít, ha nem bölcsész. Az előző dékán, Fodor György, teológus volt a Hittudományi Karon,20 az új dékán, Birher Nándor pedig jogászdiplomával a hittudományokból doktorált, de hadtudományokból (!) habilitált, korábban a Károli Gáspár Református Egyetem Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének vezetője volt, tehát minden szempontból alkalmas a feladatra.21 Amúgy Farkas Flórián tanácsadójaként sem ismeretlen a sajtóban: neki köszönhető, hogy a roma felzárkóztatás átlátható lett. (Vagy nem.)22

Az a botrány, ami a napokban a Corvinuson robbant ki egy MOL-befektető gyermekének kivételezett vizsgája miatt, természetesen az állami vagy egyházi intézményekben is előfordul(hat), hiszen tudjuk, hol élünk.23 Az alapítványi forma azonban újabb körök számára nyit befolyásolási alkalmat, de lényegében ez se más, mint amikor hajdan a megyei pártbizottságtól „szóltak le” valakinek az érdekében.

Az igazi probléma maguknak a kuratóriumoknak a léte, illetve megalakításuknak a menete. Mert most ugyan menekülnek a kormány képviselői belőlük (vagy lemondanak állami megbízatásukról),24 de egyrészt ez nem hatja meg az Európai Bizottságot, amely a szabályozás megváltoztatását írta elő, még akkor sem, ha felsőbb utasításnak engedelmeskedve az egyetemek megpróbálják beperelni az EB-t a hallgatókat ért hátrányok miatt vagy panaszlevelet írnak von der Leyen elnöknek.25 Másrészt pedig, amit én sokkal fontosabbnak tartok, nem a már meglévő kuratóriumoknak kellene engedni, hogy akárkikkel feltöltsék a megüresedett helyeket, hanem az egyetemek szabadon választott szenátusainak kellene követelniük, hogy joguk legyen a tagok többségét kijelölni. Ha ennyit sem tudunk elérni, akkor fogadjuk el magunkra nézve is, amit a miniszterelnök saját fejlődéséről nyilatkozott a napokban,26 felvillantva dr. Ugyanaz alakját a villamoson Karinthy Frigyes krokijából.27

„Politikai filozófiám: Amikor fiatal voltam, valószínűleg azt mondtam volna, hogy szabadság. Ma azt mondanám, hogy egyensúly.”

 

1 https://hvg.hu/kultura/20230227_Lemond_a_Kulturalis_es_Innovacios_Miniszterium_helyettes_allamtitkara_Pataki_Andras

2 https://www.es.hu/cikk/2022-09-02/kenesei-istvan/a-kor-bezarul.html

3 A Philosophiae Doctor,  illetve a Doctor of Liberal Arts rövidítései.

4 https://www.es.hu/cikk/2015-09-11/kenesei-istvan/a-felsooktatas-a-nyar-utan.html

5 https://hvg.hu/kultura/20140704_Vidnyanszky_Mocsai_Akos__barkibol_lehet

https://hvg.hu/itthon/20160711_vidnyanszy_attila_nemzeti_szinhaz_kossuth_dij_egyetemi_tanar

6 Ftv. 101.§, (9a), hatályos: 2022. XII. 20-tól (rövidítve).

7 Aki vezetéknevét és keresztnevét is pontosan így írja.

8 https://www.es.hu/cikk/2022-09-02/kenesei-istvan/a-kor-bezarul.html

9 https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=2895

10 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet, 8/A§, (3) d). Módosítva 2022.XII.29., hatályos 2022.XII.30-tól.

11 http://uniside.hu/egyetemi-tanar-foiskolai-tanar-kancellar-kinevezesek/

Meglepő a listában, hogy a Debreceni Egyetemen több professzor kapott kinevezést, mint az összes többi intézményben együttvéve: az arány 27:15.

12 ELKH = Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

13 https://www.es.hu/cikk/2020-09-11/kenesei-istvan/hol-a-szinpad-kint-e-vagy-bent.html

https://www.es.hu/cikk/2020-10-02/kenesei-istvan/level-a-miniszterhez.html

14 https://onkol.hu/2022/11/29/a-kulturalis-es-innovacios-miniszterium-delegaciojanak-latogatasa-az-orszagos-onkologiai-intezet-bazisan-mukodo-nemzeti-tumorbiologiai-laboratoriumban-ntl/

https://qi.nemzetilabor.hu/hu/hirek/kulturalis-es-innovacios-miniszterium-delegaciojanak-latogatasa

https://cdn.kormany.hu/uploads/document/6/69/69f/69f50ae9d4a38e9c8a9b025eac1a2420b5a917f5.pdf

Bódis László valószínűleg csak névrokona a korábbi államtitkár Bódis Józsefnek. Kiss Ádám pedig nem azonos az első Orbán-kormányban államtitkár Kiss Ádám fizikus professzorral.

15 Összehasonlításként íme a sporttámogatás éves összegei 2020-ig: https://www.ksh.hu/stadat_files/ksp/hu/ksp0018.html

16 https://www.veol.hu/helyi-kozelet/2023/03/valtozasok-a-pannon-egyetemert-alapitvany-kuratoriumanak-osszeteteleben

Az egy éve elhunyt volt rektor, Gaál Zoltán, illetve Navracsics helyére választott új tagok: Bartus Péter, a kuratórium egyébként ismeretlen „operatív igazgatója”, valamint a Mészáros Lőrinc köréhez tartozó vállalkozó, Szabadics Zoltán: https://adatbazis.k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/szabadics-zoltan

Garancsi István testvére, Garancsi Mária vállalkozó és Pápai Tamás András, a Continental Kft. ügyvezető igazgatója. továbbra is tagok maradtak.

17 „A parlamenti képviselőknek, köztisztviselőknek, valamint a különféle szabályozó hatóságok tagjainak is távozniuk kellene, … az EB azt is kikötné, hogy a posztjukról lemondott köztisztviselők legalább két évig ne kerülhessenek be ezekbe a testületekbe, [továbbá] a jelenleg életfogytig tartó kuratóriumi tagságot az Európai Bizottság inkább kétszer négyéves időtartamra korlátozná a Budapest által javasolt kétszer hat esztendővel szemben.”

https://nepszava.hu/3186961_oktatas-erasmus-alapitvanyok-kuratoriumok-europai-bizottsag-orban-kormany

18 https://www.es.hu/cikk/2016-06-24/kenesei-istvan/egyetemek-a-rendszerben-8211-tanev-vegi-szines-hirek.html

19 https://nalunk.ujszo.com/oktatas/uj-megbizott-rektor-a-szechenyi-egyetemen

https://www.uni.sze.hu/vezetoseg

20 https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=6028

21 https://www.magyarkurir.hu/hirek/uj-dekan-kerult-pazmany-bolcseszkaranak-elere

22 https://demokrata.hu/magyarorszag/hosszu-tavra-83639/

https://index.hu/belfold/2015/12/04/szakdolgozatokbol_plagizalhattak_a_farkas_florian-kozeli_tanulmanyirok/

https://www.romnet.hu/hirek/2016/08/24/ma_kell_az_olaf_elott_megjelennie_farkas_floriannak

https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/sulyos-milliok-ropkodtek-az-oro-nel-ok-nyertek-a-legtobbet-farkas-florianektol-103988

23 https://hvg.hu/itthon/20230228_Corvinus_vizsga_hallgato_kivetelezes_eljaras_Mol_csalad_nyomasgyakorlas

24 https://telex.hu/belfold/2023/02/27/kormanyzati-megbizas-lemondas-egyetem-kuratoriumi-tagsag

25 Erről ellenőrizhetelen hírek terjednek azzal kiegészítve, hogy a kormányzati körökhöz közel álló Gál András Levente ügyvédi irodáját kell majd megbízniuk a kereset elkészítésével.

https://jelen.media/kozelet/az-europai-bizottsag-beperlesere-akarjak-ravenni-az-egyetemeket-a-kuratoriumokon-keresztul/

De született másik terv is: a 21 érintett egyetem rektora levelet írt az EB elnökének, panaszolva az eljárást, amely „az érintett egyetemek vezetőinek, közösségének előzetes megkeresése, véleménykérése nélkül született meg”. A lapzárta után érkezett hír részletes megtárgyalásától itt el kell tekintenem.

https://index.hu/kulfold/2023/03/06/ursula-von-der-leyen-egyetem-modellvaltas-rektor-brusszel-jovatetel/

26 https://miniszterelnok.hu/orban-viktor-interjuja-a-weltwoche-cimu-svajci-hetilapnak/

27 https://mek.oszk.hu/08100/08196/08196.htm

Első kötet

Dr. Ugyanaz (kezével a villamoskocsi feljárójának fogantyújába, lábával abba a táblába kapaszkodva, melyen a «Megtelt» felírás jelzi, hogy még legfeljebb csak huszonöten szállhatnak fel, homlokát nekifeszítve a perron állásai előtt heverő összenyomott hullák ezreinek): Micsoda beszéd az, hogy már nincs hely? De mennyire van hely, csak tessék egy kicsit összébbszorulni! Disznóság, hogy az embert nem hagyják felszállni - nekem épp annyi jogom van felszállani, mint maguknak, akik már fent vannak! Nagyon sajnálom, hogy ráléptem a kezére az úrnak, háború van! Ha nem megy másképpen, majd erőszakkal szerezzük meg magunknak a jogainkat - ha a vezetőség eltűri, hogy egyik ember felszállhasson, másik meg nem - hát akkor majd csinálunk mi rendet! Mit gondol, nekem nincs éppen olyan sürgős dolgom, mint magának? Hogy maga még az előbbi állomáson szállt fel? Bánom is én! Éppen eleget utazott akkor! Lárifári! Szálljon le! Nekem dumálhat az úr - itt nem arról van szó, hogy ki áll ott régebben vagy nem régebben, nem tudni, kinek a korrupt protekciója révén - hanem arról, hogy kinek van tehetsége, meg ereje hozzá, hogy ott álljon! Félre az utamból! Le a kocsivezetővel! Le a hájasokkal! Éljen a forradalom! Utánam!... (Egy ellenállhatatlan rohammal felnyomakszik a perrónra. A kocsi megindul.)

Második kötet

Dr. Ugyanaz (a következő állomáson, kiállva a perrón lépcsője elé, szavait a feltolakodó tömeghez intézve): De uraim!!... Uraim!!... Az istenért, hát nem látják, hogy már nincsen hely?... Hiszen leszakad a perrón - hát ne tolakodjanak, mint az oktalan állat! Uraim - az emberi méltóság! Hiszen emberek vagyunk! Az oktalan állat se száll fel a villamosra, ha már nincs hely! Uraim, az istenért - tartsuk be a rendet, hiszen másképpen összeomlik minden, amit a bölcs kormányzat a jövő Magyarország és a törvényes kereteken belül feltételezett alkotmányos fejlődés érdekében megalkotott! Türelem, uraim, türelem - tessék várni a következő kocsira - a türelmes és szakszerű, rendszeresen elvégzett várakozás bizonyára megtermendi gyümölcsét - egy szebb jövőt - persze, csak a törvényes kereteken belül. Gondoljunk, uraim, a művelt nyugatra, - lebegjen szemünk előtt Németország nagy példája - a nemzeti parlament! Az alkotmányos nemzet nevében felszólítom az urakat, oszoljanak szét egymás hasából békésen és várják meg a következő villamost! Éljen a kalauz úr, éljen szeretett kocsivezetőnk, ki bölcs belátással vezeti kocsinkat e nehéz napokban - éljen a kormány!

A szerző további cikkei

LXVII. évfolyam, 17. szám, 2023. április 28.
LXVII. évfolyam, 12. szám, 2023. március 24.
LXVII. évfolyam, 7. szám, 2023. február 17.
Élet és Irodalom 2023