Antal Nikolett

A Boldogtalanság az Auróra telepen című első könyvéért már Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíjat kapott, a Mágneshegy nyula és a Vázlat valami máshoz „closet”-jei szinte védjegyei. Szereplői hétköznapi, apró kegyetlenségek között élnek, ő pedig élesen és pontosan mutat rá mindezekre. Réka, Enikő, Magdi, Györgyi, Ági és Anikó mi vagyunk, itt élünk együtt mindannyian. Nézünk, és egymásból olykor semmit sem látunk.

Tovább

A Wilton-diptichon egyik képét választotta a kötete borítójául, miközben Psyché, Odüsszeusz és Ofélia is meg-megfordul a verseiben. Meglehetősen erős kezdés az övé, amit nehezen lehet mintába illeszteni, ám elemi tapasztalat, hogy az olvasó „bizonytalan ideig még kering”. A Jelenkor Kiadónál megjelent Hullámtörő szerzőjével beszélgettünk a Budapest–Pozsony tengelyen az éterben.

Tovább

Költő és filmrendező, de fotósként is ismerjük. Forgatott már filmet a Ceauşescu házaspár kivégzésének gyerekjátékként való adaptálásáról és egy gyermekotthon albínó kamasz lányáról is a dévai vár árnyékában, a viperák és vonatsínek világában. A pillanatok rögzítője. A Kétvízköz utáni második verseskötete május végén jelent meg. A borítón a mexikói szürrealista festő, Leonora Carrington Bird Bath című munkája látható, ritka összhangot mutatva A gonosz falu legszebb lakóival.

Tovább

Kormányos Ákos kapta 2021-ben a Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíjat a Töredezettségmentesítés című verseskötetéért, ami a Fórum és a FISZ közös kiadásában jelent meg. A szerző második könyve saját mozgáskorlátozottságát tematizálja és formálja a töredékeket egységes egésszé, miközben emberi gyarlóságunkkal is szembesít. A költő a Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinikáján pszichológusként dolgozik.

Tovább

„Neked nem szabad sajnálkoznod.” Ezzel a zárósorral jelent meg Seres Lili Hanna első kötete, a Várunk, 2019-ben a Fiatal Írók Szövetségénél. Vers mellett prózát ír, műveit minimalizmus és fragmentáltság jellemzi, doktori disszertációjában a kortárs magyar irodalom szegénységábrázolásával foglalkozik. Elkötelezett vitapartner nőket érintő kérdésekben. Antal Nikolett beszélgetett vele.

Tovább

Vida Kamilla 1997-ben született Pécsett. Első kötete, a Konstruktív bizalmatlansági indítvány 2021-ben jelent meg a Magvetőnél. Rendszeresen ír nemcsak verseket, de közéleti témájú cikkeket, publicisztikákat; kultúraszervező munkája jelentős. „Nem tudom nektek azt mondani, hogy minden rendben lesz” – idézi kötete mottójaként Gyurcsány Ferencet az őszödi beszédből. Mindezekről és mindezekből kiindulva kérdezte Antal Nikolett.

Tovább

Ketten egy új könyvről – Schein Gábor: Ó, rinocérosz. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2020, 166 oldal, 3299 Ft

Az Ó, rinocérosz címválasztásában is tisztelgés a Metamorphoses szerzője, Ovidius előtt. A római költőt 2017-ben a szenátus felmentette és rehabilitálta, miután Augustus császár száműzte Kr. u. 8-ban. A „súlyos igazságtalanságot jóvátéve” Ovidius tehát újra szabad, „Nagyorrú költő, hazatérhetsz, / a száműzetés letelt. (…) Kell más vigasz? (…) …semmi sem tart örökké.” Fanyar humorú, rezignált eset, ahogyan a róla szóló ének is az. Egy happy enddel végződő mese, amiben a boldog véget már nem érhette meg a főszereplő, így jelentősége tulajdonképpen nincs. Mese, amely van is meg nincs is, akár a rinocérosz.

Tovább

Terék Anna: Háttal a napnak. Forum Kiadó–Kalligram Kiadó, Bu­da­pest, 2020, 117 oldal, 2990 Ft

Terék olyan szorosan építkezik ebben a kötetben, hogy alig jutunk levegőhöz. Az első két vers már önmagában a halott apa képéig jut, hogy a harmadikban, a Kitömött zsebek címűben máris működésbe hozza az érzékelhető, de jelen nem lévő tűpontos leírását. A zsebek figurálisak, emlékekkel vannak kitömve, ám éppen az a megrázó, hogy a zsebekben lévő tárgyakat soha nem látjuk, pusztán tudunk róluk. Mindennek, amit a versbeszélő mond, címzettje van, egy láthatatlan férfialak „uram” megszólítással, nem Isten, de az emberihez túlzottan megfoghatatlan. „Képzelje, uram, az orvosok / egy lyukat vertek a légcsövébe, / hogy ott járjon ki-be a levegő (…) Mintha apám csukott szájjal / fújta volna ki-be / a torkán a halált.” A légcsőbe vert lyuk egyszerre jelenti az élet biztosítékát, az idő meghosszabbítását, ugyanakkor a jövő hiányának tökéletes alakzata is.

Tovább

Ketten egy új könyvről – Zoltán Gábor: Szép versek 1944. Kalligram Kiadó, Budapest, 2020, 368 oldal, 3990 Ft

A Szép versek 1944 döbbenetes olvasmány. Katartikus, ahogyan Radnóti sorai visszamenőleg is igazságot követelnek maguknak – „…csodákban hittem, s napjuk elfeledtem.” (Levél a hitveshez) – s még azt is maguk alá gyűrik, amikor legszívesebben csak annyit gondolnánk: „Haza? /Ha-ha!” (Vas István: Szeptemberi jegyzetek)

Tovább

Hermann Veronika: Helyettem a nyelv. Identitáspolitikák az irodalomban. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2020, 209 oldal, 1600 Ft

A kötet identitást és szöveget, szöveget és nemzetet, szöveget és társadalmat olvas egymásra, éppen azok konstrukciós volta miatt, hiszen mindig és kizárólag a hatalom aspektusából képzelhetők el és írhatók le, hatalmi terek és diskurzusok formálják. Ebben az értelemben a nemzet mint olyan sosem objektív és rajtunk kívül álló tényezők összessége, hanem sokkal pontosabban írható le a fiktív szövegek létrejöttének gesztusaival. Ha Hermann kötetét távolabbról vizsgáljuk, akkor könnyen és érthetően világít rá azokra a szintén aktuális (mert az aktuálpolitika által azzá tett) kérdésekre, hogy mi a társadalomtudományok haszna a XXI. században.

Tovább

Neszlár Sándor: Egy ács nevelt fiának lenni. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2018, 144 oldal, 2999 Ft

Neszlár veszélyes játékot űz: a gondolatok és asszociációk nyílt közlésével egy különösen erős és személyes, róla alkotott kép kibontására ad lehetőséget. A fent említett látszólagos személytelenség ugyanis egyre közelebb visz ahhoz az értelmezéshez, mely szerint a narratíva gazdája ő maga, így válik minden sor egyre személyesebbé. Hiszen a gondolatok szabad folyásának utat adni, hagyni a kontroll elvesztését, sebezhetővé teszi, és ez a sebezhetőség, a másik közel engedése egyfajta statementté válik; az írás céljává és eszközévé egyszerre. Veszélyes játék ez a struktúra abban az értelemben is, hogy olvasás közben kevés kapaszkodót kapunk, kalandozunk a futó szerző-elbeszélővel együtt, miközben igenis zavar az ismeretlenség. Az 1111 mondat 1111 kilométer, s mint Az Ezeregy éjszaka meséiben, amíg fut, addig egészen biztosan ír is. Kétféle függőség vagy belső kényszer egymásra vetítése, melyek között a szünetek tényleges, valós, alkotás közbeni szüneteket is jelentenek. „Amerre a legjobb, ezt tetováltatni a lábadra.” Amerre a legjobb, arra tartani. S ez a kötet valóban arra tart, ahol a legjobb.

Tovább

Csepregi János: Morgensternt tiszta papírra – 1942. NOW Books&Music Kiadó, 2018, 178 oldal, 2790 Ft

Csepregi kötete kevésbé tekinthető lázadásnak (bár egyértelmű, hogy vannak ilyen céljai), a versek ugyanis sokkal inkább működnek a személyes, az egyéni nézőpontok, mintsem a kollektív, az egyetemes felől. Nem véletlen, hogy a személyességgel átitatott ciklusok, mint a Szublimál, az Így vonulunk ki vagy az Ahogy az már a régi könyveiddel történni szokott emelik oda ezt a kötetet, ahol a helye van: töredékes és töredelmes, rezignált fájdalommal átitatott, olykor megrendítő sorok összességébe. A versek vizualitása, a hozzájuk tartozó látvány is ezekben a ciklusokban válik igazán a sorok közé ivódó, masszív réteggé.

Tovább

Csutak Gabi: Csendélet sárkánnyal

Mécs Anna: Gyerekzár

Juhász Tibor: Salgó blues

Csepelyi Adrienn: Belemenés

Tovább

Bán Zsófia: Lehet lélegezni! Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2018, 152 oldal, 3499 Ft

A kötetet szövegek és képek változó kompozíciója alkotja, de a novellákat sok esetben egy-egy kiállítás képei ihletik. A recenzióm címeként szolgáló Kossuth Lajos-i felszólítás is egy Bánhoz közel álló képzőművész, Szüts Miklós nemrégiben bezárt kiállításának címe. Bán Zsófia Szüts egy tárlatának megnyitóját így kezdi a Prágai Magyar Intézetben: „Van, aki gombokat gyűjt, van aki levelezőlapokat, van aki szalvétát, hát, istenem, én meg tengereket gyűjtök – mondhatni, születési hiba, kódolva van, mint a DNS...” Ugyanolyan kódoltság ez, mint a képekben, a fotókban rejlő kétely: amit látok, az nincs jelen – mintha a szövegek közötti homályos, nehezen befogadható fotók eleve elrendelték volna a hiány tapasztalatát.

Tovább

Storno Milán: Földalatti nyár. NOW Books & Music Kiadó, Bu­da­pest, 2016, 196 oldal, 2900 Ft

A Storno Milán álnév alatt megjelent Földalatti nyár a sokat által ostorozott Y-generáció regénye. Izgalmas a szöveg abból a szempontból, hogy a kárhoztatott nemzedéket illetően az égvilágon semmit nem tesz annak felmentéséért, vagy legalább azért, hogy egy csöppnyit szimpatikusabbá váljék olvasói számára. Egy unalomból romboló, elkötelezettséget semmi iránt nem érző, semmiben sem kitartó, érdektelen fiú története ez, aki az átlagosság és a középszerűség mintapéldánya.

Tovább

Szabó Borbála: Nincsenapám, seanyám, Tilos az Á Könyvek, Budapest, 2016, 288 oldal, 2690 Ft

A Nincsenapám, seanyám József Attila-i címparafrázisával tematikusan csatlakozik a vers egykori keletkezéstörténetéhez, annak korabeli, hírhedten botrányos fogadtatásához. Ugyanakkor a szavak egybeírása már egy teljesen más hagyományba illeszkedik: az Instagram-generáció hashtaget követő rövid, érzelmi megnyilvánulásaihoz. Az ifjúsági regény állatorvosi lóként állítja elénk a 16 éves kamaszlány minden problémáját, a nyomasztó családi háttértől kezdve az iskolai sikertelenségen és meg nem értettségen át egészen a pánikbetegségig, miközben mindezeket számos intertextussal, Kosztolányi és Karinthy macska-metamorfózisával, hallucinációkkal és álomképekkel terheli meg.

Tovább

A beszélgetés Bán Zsófia író-esszéistával, irodalomtörténésszel, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének oktatójával, az Amerikáner, a Próbacsomagolás, a Turul és dínó című esszé-, illetve tanulmánykötetek és az Esti iskola, az Amikor még csak az állatok éltek című novelláskötetek szerzőjével a Fiatal Írók Szövetsége nyári táborában hangzott el 2017. július 22-én, Visegrádon. Az alábbi szöveg ennek szerkesztett változata.

Tovább
Élet és Irodalom 2023