Szarvas Melinda

Böndör Pál: Vásárlási lázgörbe. Verses elbeszélés. Forum Kiadó, Újvidék–Kalligram Kiadó, Budapest, 2019, 117 oldal, 3500 Ft

Böndör kötetében – nem megszokott módon – 23 jegyzet található a költemények soraihoz, szavaihoz kapcsolva, s azokat kibontó végjegyzet, amelyet ugyancsak versek alkotnak. A szerkezet Esterházy Péter első regényét idézi, a Termelési-regény címűt. A Böndör-kötet jegyzeteiként szerepeltetett költemények sok esetben erősebb hatású szövegek, mint a prózaversfolyam, s olyan, részletesen ugyan ki nem fejtett, ám Böndör költészetének világához szorosan kapcsolódó szempontok is itt bukkannak fel, amelyek kétségtelenül gazdagítják jelen kötetet is. Ilyen, hogy egyet említsek, a „szerbiaidemagyar mese” (91.).

Tovább

Beszédes István: Vagy lenolaj. Tipográfiai gyakorlat. zEtna Kiadó, Zenta, 2019, 65 oldal, 1500 Ft

A legérzékletesebb tipográfiai megoldás a Nem eladásbarát című első ciklus második, [Tipográf] című költeményében található. Beszédes István az ember írásmódjával fejezi ki a határ által kettészelt emberi létezés megosztottságát az alsó és felső, jobb és bal, külső és belső közötti „folyamatos […] / határátkelésében” (11.). A kötet az ilyen viszonyok és a fogalmak jelentéssel való felruházásának felelősségére figyelmeztető költeménnyel kezdődik, a [Kisállattartó] az egyik legsikerültebb darab. A verscímben jelölt metafora a ciklust záró [Méretellenes] című költeményben kap még egyértelműbb jelentést: „nem mindenki szeretne / lakni így, nem mindenki kíván / gondviselt kis kedvenc lenni, / van, aki végképp szakított a kisebbségi léttel, / olyannyira, hogy viszonylagos többség / legnagyobbja se lenne, s végső / álláspontja szerint méretellenes” (16.). Az első ciklussal keretbe zárva a kötetet az utolsóban is ez a tematika, vagyis a kisebbségihez való lekicsinylő viszonyulás jelenik meg az Egy kisebbecske óriás című versben, amely egy a lírai elbeszélő szomszédságában lakó kisebbecske óriásról szól, aki tudatosan vagy sem, de alapvetően meghatározza a megszólaló életét. Hasonló viszonyulásról tudósít a kötetzáró Ugyanott című költemény is: „Olyan furcsa, / hogy még mindig ugyanott laktok, / és én még mindig nem jártam nálatok” (63.).

Tovább

Balázs Attila: Magyarfauszt. Forum Kiadó, Újvidék, 2019, 369 oldal, 4500 Ft

Balázs Attila legújabb műve nem ad egységes, következetesen végigvezetett történetet, a három időben és térben ugyancsak külön világot képviselő főszereplő közös jelenetekben mozgatása sokkal inkább sajátos összefüggések megmutatására inspirálja a szerzőt. Kérdésessé válik az egy és az egyedi történet megragadhatósága is, s a történelmi események újramesélése a korábban kialakult minősítésüket is felülírja. Ezt mutatja a hátsó borítóra is kiemelt jelenet, amelyben a Magyarfauszt egyik központi motívumaként működő magyar Szent Korona eredetét, tisztaságát firtatják a szereplők. Balázs Attila a történelem és a kulturális kincsek nemzeti kisajátíthatóságát kérdőjelezi meg, s ebből a szempontból a három főszereplő kiválasztása kimondottan izgalmas írói döntés. Az (érték)ítéletek esetlegességének megmutatása a Magyarfauszt egyik legfőbb erénye.

Tovább

Cirok Szabó István: Agancspark
Antalovics Péter: Távoli pólusok
Benedek Miklós: Miközben halkan
Kormányos Ákos: Paraván

Tovább

Juhász Erzsébet: Határregény
Herceg János: Szikkadó földeken
Végel László: Egy makró emlékiratai
Tolnai Ottó: Nem könnyű

Tovább

Szajbély Mihály: A homokvárépítés öröme. JATEPress Kiadó, Szeged, 2016, 277 oldal, 3465 Ft

A homokvárépítés öröme nem átgondolatlan válogatás és öncélú újraközlés eredménye. Ezt jelzi a szövegek összekapcsolhatósága is. Sokszor emlegetett és elemzett irodalomtörténeti közhely-témának tűnhet például annak boncolgatása, hogy a hírlapok, illetve a különböző sajtótermékek miként változtatták meg a könyvírási és -olvasási szokásokat a XIX. században. Ez a kérdés azonban összecseng Szajbélynek azokkal a fejtegetéseivel, amikor a mai képernyőről és papírról történő olvasás minősége és tempója közti különbségeket firtatja Jókai kapcsán.

Tovább

Hász Róbert: Ígéretföld

Patak Márta: A test mindent tud

Piszár Ágnes: A teljesség fragmentumai

Orcsik Roland: detoNáció

Tovább

Sinkovits Péter: Orfeum. zEtna Ki­adó, Zenta, 2014. 165 oldal, 2000 Ft

Tovább

Böndör Pál: Bender & Tsa. Forum Kiadó, Újvidék, 2014. 175 oldal, 2500 Ft

Tovább
Élet és Irodalom 2020