Darida Veronika

William Morris: Kézműves esztétika. Fordította Keresztes Balázs, Kijárat Kiadó, Budapest, 2018, 232 oldal, 2900 Ft

Mitől lehet érdekes, a XXI. században ezeket a már saját korukban is korszerűtlen elmélkedéseket olvasni? Talán épp a korszerűtlenségük miatt. A design korában tanulságos az alkalmazott művészetek teóriájának megszületését látni, és a kézműves technikák visszatérésekor újra érvényt nyernek a kisebb művészetek anyagszerűségéről és a kézzelfoghatóságáról szóló szövegek. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy Morris művészetfogalma nagyon eltér a hagyományos esztétikai felfogástól. Szokatlan egyrészt a művészeti ágak hierarchiája, hiszen itt az építészet az, ami (ornamentikájával és berendezési tárgyaival) minden alkalmazott művészet valódi egysége és kiteljesedése. Másrészt nagyon hedonista szemlélet az, mely szerint művészetnek tekinthető minden élvezettel végzett tevékenység.

Tovább

Kortárs klasszikusok
Székely Csaba: Idegenek és más színdarabok
Lanczkor Gábor: Tájsebzett színház
Závada Péter: Je suis Amphytrion

Tovább

Jan Philipp Reemtsma: Bizalom és erőszak a modern társadalomban. Fordította Papp Zoltán. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2017, 658 oldal, 4695 Ft

Jan Philipp Remtsma,  német irodalomtörténész és társadalomkutató, nagyszabású művében egyrészt a társadalmi bizalom és bizalmatlanság kérdéseit vizsgálja, mivel ez alkotja azt a keretet, amelyben az egyéni bizalom működhet. Másrészt részletesen bemutatja – történeti példák, szociológiai reflexiók és filológiai elemzések segítségével –, hogy a modernitás hogyan szembesült a fennálló erőszak kérdésével, hogyan legitimizálta vagy delegitimizálta az alkalmazott erőszakot. Annak tudatában, hogy minden elkövetett erőszak jóvátehetetlen, vagy ahogy a Macbethben elhangzik, „minden gyilkosság feltépi a természetet”.

Tovább

Széplaky Gerda: Kant hátán a szőr. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2017, 252 oldal, 2490 Ft

A Széplaky Gerda által (is) gyakorolt radikális kritika azonban nem csak építészeti példákra érvényes. A kötet egyik nagy tanulmánya Bukta Imre művészetének változását követi nyomon, ahogy ebben a sajátos vidéki-paraszti univerzumban, a nyomorúság világában, a másik Magyarországon mégis megjelenik valami melankolikus szépség: „Bukta hősei is boldogok, mert bár pusztulásra van ítélve omladozó világuk, ők mégis hozzátartoznak: otthonra leltek benne, még ragaszkodnak hozzá.”

Tovább

Tengelyi László: Őstények és világvázlatok
Vincent Descombes: Az ugyanaz és a más
Vajda Mihály: Szög a zsákból
Lev Sesztov: A prófétálás adománya

Tovább

Földényi F. László: A melankólia dicsérete

Samuel Beckett: Echò csontjai

Elfriede Jelinek: Téli utazás

Al Berto: Tűzvészkert

Tovább

Seregi Tamás: A jelen. Filko – Filozófiai Kollégium Könyvsorozata, Kijárat Kiadó, Budapest, 2016, 236 oldal, 2600 Ft

A könyv talán legszebb tanulmánya mégsem ezen vitatkozó diskurzusok egyike, hanem A festészet egy napja, mely pontosan lefesti az esztéta egy elképzelt, ideális napját. Milyen ez? Nádassal kezdődik, az Emlékiratok könyvében olvasható, Egy antik faliképre ekphrasisa felett merengve, mely felveti a kép nyomába eredő nyelv lényegi kérdéseit. A nádasi képleírás mintát nyújt a nap folyamán végrehajtott írás- és látásgyakorlatokhoz, melyek tárgyai már valóban létező, kortárs művek.

Tovább

Esterházy Péter: Drámák

A felejtés ellen

Nánay István: Ruszt József

A második életmű

Tovább

Ketten egy új könyvről - Visky András: Ki innen. Hét színházi kísérlet. Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2016. 347 oldal, 2500 Ft

Visky András új drámakötete, a Ki innen, a „hét színházi kísérlet” alcímet viseli. Hét lényegi kockázattal járó próbálkozást látunk a kitörésre, a szökésre, a hagyományos színházi nyelv és gondolkodás megújítására. Ezért lehet a könyv bevezető mottója egy Heiner Müllertől vett idézet, akinek a színész és a történet eltűnéséről, a színházról mint halálon túli tájról vagy mint elhalt emlékrobbanások terepéről szóló teóriái meghatározzák az itt kibontakozó ars poétikát. Ennek a színházi hitvallásnak ugyanilyen fontos alakjai közé tartozik még Beckett, Pilinszky, Kertész, Grotowski és Kantor; már ezek a nevek is sejtetik, hogy mire utal az emlékezés dramaturgiája. 

Tovább

Karl-Otto Apel: A transzcendentálpragmatikai diskurzuselmélet. Fordította Weiss János. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2015. 247 oldal,2990 Ft

Tovább

Roland Barthes: Egy szerelemnyelv töredékei. Fordította Albert Sándor. Atlantisz Kiadó, Budapest, 2016. 279 oldal, 3395 Ft

Tovább

Francis Ponge: A dolgok oldalán

Henri Michaux: Megragadni

Nathalie Léger: Samuel Beckett hallgatag életei

Bruno Schulz: Fahajas boltok

Tovább

Bacsó Béla: Tapasztalat és esztétika. Kijárat Kiadó, Budapest, 2016. 248 oldal, 2600 Ft

A Tapasztalat és esztétika válogatáskötete az elmúlt években elhangzott vagy publikált alkalmi szövegekből áll össze, ám valóban összeáll. Egységét a gondolkodói elhivatottság, a meg nem alkuvás és a valódi tudás – semmilyen könnyítést vagy engedményt nem tűrő – átadása biztosítja. Az ezt megelőző kötet, a főművek közé sorolható Ön-arc-kép problematikája és hangvétele több helyen felidéződik, de elsősorban abban, ahogy Bacsó Béla, mint egykor Montaigne tette, minden megszólalásában természetesen, mesterkedés és cicoma nélkül, bölcsen és nyájasan beszél hozzánk, olvasóihoz, megkérdőjelezhetetlen hitelességgel és önazonossággal. 

Tovább

Georges Didi-Huberman: Túl a feketén. Levél Nemes Lászlóhoz, a Saul fia rendezőjéhez. Fordította Forgách András, Jelenkor Kiadó, Budapest, 2016. 52 oldal, 1999 Ft

Tovább

Kelemen János: Ex libris. Áron Kiadó, Budapest, 2015. 216 oldal, 1680 Ft

Tovább

Bartók Imre: A hamis Alef

Sajó Sándor: Majdnem minden

Somlyó Bálint: Kerülő úton

Cseke Ákos: Mennyi boldogságot bír el az ember?

Tovább

Rugási Gyula: Léten túli etika. Gond-Cura Alapítvány, Budapest, 2015. 324 oldal,2700 Ft

Tovább

Michel Foucault: A rendellenesek. Fordította Berkovits Balázs. L’Harmattan Kiadó–Szegedi Tudományegyetem Filozófiai Tanszék, Budapest–Szeged, 2015. 345 oldal, 3290 Ft

Tovább

François Jullien: A meztelenség lényege. Fordította Sujtó László. Atlantisz Kiadó, Budapest, 2014. 93 oldal, 2995 Ft

Tovább

N. Gómez Dávila: További széljegyzetek egy rejtett szöveghez

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Kierkegaard: Az ismétlés
Félelem és reszketés
Filozófiai morzsák
A szorongás fogalma
Előszó

Nietzsche: Jegyzetek a kései hagyatékból

Tovább
Élet és Irodalom 2020