Gyáni Gábor

Tovább

Tovább

A központi hatalmak, benne Magyarország számára váratlan véget ért a Nagy Háború, amely nyomban előrevetítette az addig elképzelhetetlen jövőt, a Monarchia felbomlását, vele együtt a Magyar Királyság határainak radikális megváltozását. A háború során, majd a felbomlás heteiben és hónapjaiban, sőt azt követően is, rendületlenül élt a hit, hogy az ország területében sértetlenül kerülhet ki az eseményekből; korábban még abban is bíztak, hogy akár nagyobbodhat is. Ami viszont ezután történt, az homlokegyenest ellentmondott mindenki várakozásának. A senki által nem sejtett jövő bekövetkezte mint igazi balsors idézte elő és képezi mindmáig Trianon traumadrámáját.

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Laczó Ferenc: A német múltfeldolgozás. Beszélgetések törté­né­szekkel a huszadik század kulcskérdéseiről. Kijárat Kiadó, Budapest, 2016. 284 oldal,2900 Ft


Laczó Ferenc interjúalanyai a német holokauszt-kutatás mai derékhadát, a nagyrészt az 1960-as évek első felében született történésznemzedéket képviselik. Ők már a nagyszüleik múltját vizsgálva szembesülnek a bűnös német történelemmel, az immár évtizedek óta újra egyesült Németországban, amely az európai integráció egyik fő motorja és bizonnyal annak legszilárdabb bázisa. Ez tehát a külső feltétele annak, hogy a náci múlt az ő számukra viszonylag könnyen domesztikálható történelemként hat, ami ezáltal „elfogulatlan” tudományos vizsgálódás tárgyává is tehető a történetírói historizmus szája-íze szerint. Ami persze kötelező penzum is számukra, amit a német nemzeti identitás igénye éppúgy megkövetel, mint annak a transznacionális vezérszerepnek a nemzetközi elfogadtatása, amit Németország a világban ma betölt.

Tovább

S hogy tesz vajon Ujváry eleget a nagylelkűen saját magának vindikált igazmondói igénynek? A politikus Hóman Bálint megítélését nem fekete-fehér alapon alátámasztó érveinek egy része empirikus bizonyíték, a másik része tisztán elméleti feltevés. Ez annak ellenére is így van, hogy korábban ő maga zárta ki az úgymond elfogulatlan történészi beszéd köréből „az elméleti konstrukciók alapján” folytatott vizsgálódást.

Tovább

Tovább

Az ÉS könyve júniusban - Dénes Iván Zoltán: A történelmi Magyarország eszménye. Szekfű Gyula a történetíró és ideológus. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2015. 542 oldal, 3900 Ft

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább

Tovább
Élet és Irodalom 2021