György Péter

(Vojnich Erzsébet és Szüts Miklós kiállítása, Artus Galéria, szeptember 6–26.)

 Az együttélés és az együttes kiállítás közti összefüggés nem evidens, hanem párbeszédek összessége. Ami engem illet, igazi híve vagyok mindkettejük külön kiállításainak, akkor is, ha történt már, hogy egyik-másikat kevesebb lelkesedéssel, kevesebb felismeréssel fogadtam el, pontosabban fogadtam be. S kettejük közös bemutatói egyre pontosabban megfogalmazott kérdésekre adott festői válaszokat jelentenek. Kevés olyan kortárs magyar festőt ismerhetünk, akiknek sem a hiúság, sem a nárcizmus, sem a sikerekhez vezető lépések nem sokat jelentenek. Azaz nem sokra tartják az aktuális korszellem, a divat uralmát, annak felismerését és kiszolgálását. Annál többre becsülik azt a világot, amely most is érvényesen megfesthető, azt a globális és lokális összefüggésrendszert, amelyben az otthonosság és a végtelenség egyszerre van jelen.

Tovább

Plakátok, direkt és indirek politikai üzenetek a pénz hatalmáról

 

Tovább

Re:Re, Modem, Debrecen, szeptember 17-ig.

 

Tovább

(Ready-Made / Red-Y Made, Csiky Tibor és Attalai Gábor kiállítása, Vintage Galéria)

Azaz a kiállítás nem ment túl messze, hanem épp annyit mutatott be, amennyit a jelenben még könnyen lehet érteni, illetve lefordítani és saját élménnyé tenni. A közelmúlttól egy igazi esztétikai szakadék választja el az új világ lakóinak jelentős részét. S ezt komolyan kell vennünk, ha azt szeretnénk, hogy ami látható, az a történeti idő radikális változásában is értelmezhető legyen.

Tovább

(Valie Export Retrospective, Albertina, megtekinthető október 1-ig.)

Az Albertinában megrendezett Valie Export-kiállítás egy 1940-ben született nagyszerű művész munkásságát foglalja össze. A kiállítás még október 1-ig látható a bécsi múzeum alsó, egymásba nyíló termeiben. Az első mű az 1968-ban készült Tapp und Tastfilm (Tapogató és tapintó film). A művész mindössze egy évvel a film bemutatása előtt változtatta meg a nevét Waltraud Lehnerről, tehát családi nevét, majd férje, Hollinger nevét is elhagyva, Valie Exportra.

Tovább

(Szóltunk! – A Várról. A Huszonkettes Építészcsoport kiállítása, Fuga, Zalotay Elemér Terem, megtekinthető június 25-ig.)

A budai Várban véletlenszerűen maradtak meg a modern építészet nyomai, és módszeresen semmisítették meg őket. A historikus terek uralkodóvá válásának programja – úgy tűnik – az elején tart, s ma még nem lehet megítélnünk, hogy mindez merre fordulhat meg az elkövetkező években, évtizedben. A József főhercegi palota kiemelkedő és komor példája ennek az átváltozásnak. S egyre többször kell szembenéznünk a másolatok kérdésével, azaz a budai Vár egyre többször veszíti el a társadalmi tér és történeti idő szoros összefüggéseit, s egyre többször állunk szemben egy rég ha létezett vagy soha nem volt építészettel – azaz miközben úgymond historikus gesztusok sorával találkozhatunk, a meseszerű múlt is egyre erősebben van jelen. Tényleg nem tudhatjuk, hogy mindez a Horthy-korszak végére utal-e vissza, tehát az 1944-es évre, vagy egy most érvényre jutó imaginárius múlt épületeit kell megszoknunk.

Tovább

Ennyi évvel Rajk László halála után itt az idő arra, hogy az Aquincumi Múzeumhoz is szorosan kötődő munkássága egészét az érintettek számára elérhetővé tegyük. Munkáit ábrázoló képekkel teli könyvet vagy könyveket kell kiadnunk, melyek az új nemzedékek számára is félreérthetetlenné teszik, mit is jelentett az élete, miért nélkülözhetetlen mindaz, amit ránk hagyott.

Tovább

Tovább

(A „Négy Apostol” Rómában című kiállítás a Makláry Kálmán Galériában június 9-ig tekinthető meg.)

A négy művész korai korszakában távolságot tartott a finomkodó részletektől, s ugyanakkor megőrizte a festőiség sodró lendületét. Ez a kettősség hatja át, határozza meg önarcképeiket is, melyeknek komoly részük volt életműveikben. Reigl Judit önarcképe a legárnyaltabb, amely inkább kérdéseket intéz a nézőkhöz, mintsem bizonyosságot ígérő képben félreismerhetetlen vizuális állítást. Reigl tekintete megkerülhetetlen a néző számára, az önarckép a festő bonyolult életének, munkásságának lényegét jeleníti meg, s nem egy szoborszerűen kiművelt és ugyanakkor változtathatatlan szerepet láthatunk. Az önportré a még kiismerhetetlen sors, az áttekinthetetlen jövő dokumentuma és konstrukciója egyben. Bármi megtörténhet még.

Tovább

Tovább

(Evocations, A Nomadic Project, Faur Zsófi Galéria, május 15-ig.)

Tizennégy országból huszonhét művész munkássága a realizmus, illetve a költői képek közti változatokat mutatja fel, s a néző úgy hiheti, nincs is radikális különbség Kína, Kamerun, Dél-Korea, Németország, Kanada, Izrael, Olasz- és Oroszország, Szlovákia, Mongólia, Franciaország, Szerbia, Spanyolország, Chile között. Azaz, ha tetszik, ha nem, a Hegyi Lóránd által felállított kiállítási rend éppannyira megtévesztő, mint amennyire egy globális esztétikai kánon illúziója, azt segít létrehozni.

Tovább

(Oláh Norbert: Darabok, Bura Károly Galéria, Roma Parlament, május 6-ig.)

Úgy vélem, ez nem pusztán egy másik retorika, egy nyelvjáték, hanem egy – minden reményünk szerint – új roma/cigány identitás, magatartás szótárának jelzése. A kérdés, hogy a komoly többséggel rendelkező kormánypártok képesek lesznek-e arra, hogy a roma közösségeket, a cigány kultúrát végre a magyar társadalom egészének részeként tekintsék, ismerjék el és fel. Ennek a megújulásnak döntő szerepe van, pontosabban lesz az elkövetkező évtizedek demokratikus viszonyrendszerének kialakulásában, amelynek módszeres létrehozásában a konzervatív nemzeti identitásban érdekelteknek is részük lehet.

Tovább

(Az autonómia horizontjai, Knoll Galéria. Megtekinthető május 6-ig.)

A kortárs magyar művészet képviselőinek meg kell tanulniuk, hogy miként lehet az autonómia horizontjait nagyon komolyan venniük, s függetleníteniük kell magukat a politika egészétől. Azt kell megőrizniük, ami a szabadságukat megtartja, s ami segítségükre van abban, hogy eligazodjanak a kiállításokon bemutatható zárt művek, a performanszok, az akciók határai között, s úgy dolgozzanak, hogy a kiállítóterekben, a múzeumokban és a nyilvános terekben egyaránt kiismerjék magukat.

Tovább

(Szőnyei György kiállítása az Einspach Galériában. Megtekinthető április 14-ig.)

Köszönettel tartozom, mert ez a hely nem a művészet és pénz viszonyáról szól, hanem a művészek és a közönség közti szerződésről. Nehéz ennél többet látnunk egy olyan korszakban, amikor például Párizs városában a Louis Vuitton „múzeum” várja a látogatókat és vásárlókat, s ráadásul, ott van az épület, azaz a Frank Gehry által tervezett modoros vacakság, amelyhez képest Makovecz Imre munkássága feltétlen önazonosságot mutat, s azt ígéri a jövőre is. Ez a galéria puritán és ugyanakkor otthonos. Szőnyei György absztrakt munkáinak jó helyük van itt, s ha nem tévedek, mind a két fél igazat mond és teremt is egyben.

Tovább

(Korniss Péter: Hosszú úton – Szék 1967–2022, Várfok Galéria, megtekinthető május 13-ig.)

Korniss munkásságának jelentősége évtizedek óta kétségbevonhatatlan. S ugyanakkor jelentése – mint azt a Várfok Galéria kiállítása is bizonyítja – egyre összetettebb, a dokumentumok többrétegűek, egyre több oldalát tárják fel a valóságnak. A járvány és az erdélyi falvak közti léptékeltérés, tehát a távolságok közti radikális különbség olyan kihívás volt, amelynek Korniss nem állt ellent. Ismerős terepre ment vissza, hogy ott értse meg, mit is jelentett Szék lakói számára egy olyan végzetes metamorfózis, amely nyilván másképp hatott azokra, akiknek a földrajzi valóságuk szétesése mindaddig elképzelhetetlen volt.

Tovább

(Küldetés teljesítve: Belanciege, Trafó, megtekinthető május 7-ig.)

 Amit Steyerl felismert, az az ellenállás formáinak, módjainak, műfajainak, radikális medializálódásának folyamata, amelyben a Balenciaga átírása Belanciege-re megfelelő választ kínált annak a cégnek, amelynek grúziai, batumi üzemeiben a munkások napi 6 eurónál kevesebbet kerestek, függetlenül attól, hogy valódi vagy hamis Balenciaga termékeket gyártottak-e. Tamás Gáspár Miklós Hernando de Soto nevezetes művére (The Mystery of Capital, alcíme: Miért diadalmaskodik a kapitalizmus Nyugaton és miért vall kudarcot máshol mindenütt?) utal a Mércén közölt cikkében (2019. szeptember 14.). Írásának, amely Rajk László és Konrád György halála után született meg, címét nehéz idéznem. Meghaltatok – ez volt az ő szövegének címe. S ez ma már mást jelent. S mind a hárman itt vagytok.

Tovább

Tovább

(Deim Pál Csendek – Az életmű új rétegei című kiállítása a Virág Judit Galériában megtekinthető március 17-ig.)

Deim Pál munkássága kérdéseket tesz fel a hit működésével kapcsolatban, a történelmünk tisztaságáért, önbecsülésünk megőrzésért küzdők, életüket adók emlékezetével kapcsolatban. Így válik az absztrakció felé mutató, művészettörténeti kiváltságból a kortárs társadalom egésze számára fontos tanulsággá egy kiállítás. Lám, egy végiggondolatlan, a vidéki múzeumok jelentős részét lehetetlen helyzetbe hozó intézkedés nyomán, egy ostoba döntésből végül akaratlanul, s egy jó állapotban lévő galéria segítségével, igazi példája ez a kiállítás annak, hogy a kortárs képzőművészet, megfelelő helyen, helyzetben: mindannyiunk számára fontos tanulságokat hoz.

Tovább

(Frey Krisztián Rohadt meleg kezd lenni című kiállítása az Einspach Galériában február 10-ig látható.)

Az osztályidegenség valóban a társadalomból való kizáratásra vezetett, s ez kevés helyen lehetett súlyosabb, mint a kortárs művészet területén. Frey, ha – úgy gondolom – nem is egyszerűen, nem könnyen, de igen hamar megteremtette a maga világát, amelyben függetlenné válhatott a szocializmusnak nevetett államkapitalizmus 1956 után részben átalakult társadalmi rendjétől. S számára valóban a kortárs európai művészeti világban való lét volt a döntő, akkor is, ha az ahhoz való tartozást és függetlenséget egy idő után a taxisofőri fizetéséből teremthette meg.

Tovább

(Kelemen Károly kiállítása az acb Plus teremben, megtekinthető február 24-ig.)

A kiállítás egyik legfontosabb képe az 1995-ben készült Új Csillag, amelynek centrális motívuma a sarló és kalapács, és mindezek mellett egy már ismert mackó feje. Nehéz eldönteni, hogy jó öt évvel a sarló és kalapács aktuális jelentésének historizálódása után Kelemen képe miként és miért reflektál a szocializmus ikonjának történetére.

Tovább
Élet és Irodalom 2023