ÓSZABÓ ATTILA–VAJDA ÉVA:

Bank bán III.

Átnyálazott bankók

Mottó: “Elszabadult ámokfutás, vagy szervezett zûrzavar”
(Auth Henrik vezérigazgató a Postabank idei elsõ félévérõl)

A Postabank tavalyi mérlege hamis adatokon alapult, azaz jobb színben tüntette fel a bankot, mint azt a valós helyzet indokolta – hangzott el november 3-án a Postabank sajtótájékoztatóján. Ennek oka, hogy a pénzintézet Princz Gábor-féle vezetése nem valós adatokat bocsátott a könyvvizsgáló rendelkezésére, tehát a Deloitte & Touche Kft. Auth Henrik új Postabank-vezér szerint jóhiszemûen járt el akkor, amikor a tavalyi évrõl szóló mérlegbeszámolót készítette.

Tudomásunkra jutott azonban, hogy a Deloitte & Touche elsô számú vezetôje, Kemenes Ernô 1997 közepe óta a könyvvizsgálói tevékenységen kívül legalább még egy vállalkozáson keresztül üzleti kapcsolatban állt a bankkal. Úgy tûnik tehát, hogy összeférhetetlen üzleti kapcsolatokat tartott fenn azzal a bankkal, amelyet az általa vezetett cég független auditorként vizsgált. Írásban feltett kérdéseinkre az érintett közölte: kedvezôtlen hír számára az összeférhetetlenségi gyanú felmerülése, ezért kezdeményezi a könyvvizsgáló tevékenységen kívüli üzletrészei értékesítését, és számos szakmai és társadalmi megbizatásáról is lemond.

Lôrincze Péter, a Deloitte & Touche (D&T) Kft. ügyvezetô igazgatója augusztus 7-én, a Postabank rendkívüli közgyûlésén a pénzügyi perek specialistájával, Orosz Balázs ügyvéddel az oldalán jelent meg. Pedig akkor még nem tudhatta biztosan azt, amit Auth Henrik, a bank akkor megválasztott új vezérigazgatója november 3-án nyilvánosságra hozott, nevezetesen: a Postabank tavalyi mérleg-auditjának elvégzéséhez a Princz Gábor elnök-vezérigazgató által kiadott úgynevezett teljességi nyilatkozat hamis volt. Ez a nyilatkozat arról szólt, hogy a Postabank vezetése, a jelentés elkészítéséhez minden információt megadott az auditornak. A D&T Auth Henrik szerint jóhiszemûen járt el akkor, amikor a tavalyi évrôl szóló mérlegbeszámolót készítette.

Kettes könyvelés

A nyilatkozatot ugyan nem látták el korlátozó záradékkal, de felhívták a figyelmet „bizonyos ügyletekben szereplô kockázatokra”. Kérdésünkre egyébként ezt a megoldást az úgynevezett Nagy Ötökhöz (Big Five) tartozó könyvvizsgáló cégek több szakértôje szokatlannak minôsítette. A mérlegbeszámoló szerint a pénzintézet vesztesége 1997 végén 13 milliárd forintra rúgott. Az idei év elsô felérôl a D&T már „elutasító záradékot” adott ki (ami azt jelenti, hogy a könyvvizsgáló nincsen meggyôzôdve az auditban foglalt adatok megbízhatóságáról). Errôl október 19-én levélben értesítette az Állami Pénz- és Tôkepiaci Felügyelet elnökét, egyben közölte: a bank elveszítette a saját, illetve a szavatoló tôkéjét (azaz teljes vagyonát), és több ponton megsértette a hitelintézeti törvény elôírásait. Mindezek alapján kérte a bank közgyûlésének összehívását. A december 31-i rendkívüli közgyûlésen a 42 milliárd forintnyi alaptôkét 20 milliárdra kell majd csökkenteni, s a tôkeleszállítást várhatóan azonnali tôkeemelés követi.

A Postabank tôkehiánya jelenleg 100 milliárd forint körül ingadozik: a KPMG 110 milliárdot, a D&T 93 milliárdot állapított meg az idei év elsô felérôl szóló jelentésében. Ahhoz, hogy a bank tovább mûködhessen, ezt a hiányt pótolni kell. Az állam erre hajlandó is, de hogy mibôl és hogyan, arról a pénzügyi tárca illetékese csak annyit mondott: „ezt a kérdést még vizsgáljuk”. A rendkívüli közgyûlésen valószínûleg az Ernst & Youngot – az Öt Nagy közül az utolsót és egyben egyetlent, amely még sohasem vizsgálta a Postabankot – választják meg könyvvizsgálónak. Az új menedzsment megbízásából az Ernst & Young már most vizsgálódik, figyelmét elsôsorban a hitelállományra összpontosítva.

A Postabank könyvvizsgálata során lehetett ugyan jóhiszemû a D&T, vezetôjének függetlensége azonban erôsen megkérdôjelezhetô. Kemenes Ernôt a magyar gazdasági elit egyik szürke eminenciásának tartják, és kétségtelen, hogy számos szakmai és társadalmi pozíciója jelentôs súlyt ad személyiségének. 1990-ig az Országos Tervhivatal elnöke, 1992 óta a D&T vezetôje. Irányítása alatt a nemzetközi hírû cég Magyarország egyik vezetô könyvvizsgálójává nôtte ki magát. Ügyfelei közé olyan nagyvállalatok tartoznak, mint a MOL, a Magyar Villamos Mûvek vagy az OTP, de évekig auditálta a Magyar Nemzeti Bankot is. Kemenes Ernô emellett 1992-ben tagja lett a Jegybanktanácsnak (ezt a pozícióját a piac szereplôi már akkor összeférhetetlennek tartották, tekintve hogy a D&T vizsgálja az MNB könyveit), részt vett Horn Gyula rövid életû tanácsadó testületében, erôsítette a Fotex Rt. igazgatótanácsát, vezeti a – többek között a kormány és a Kereskedelmi és Hitelbank által alapított – Puskás Tivadar Alapítvány kuratóriumát, s tanácsadója a Hírközlési Fôfelügyelet elnökének. További néhány tisztsége már a Postabankkal is kapcsolatba hozható. Felügyelôbizottsági tagja például a Trend-Prognózis Gazdaságkutató Rt-nek, amelynek tulajdonosai között maga a Postabank is megtalálható. Mindezeken túl tanácsokat ad a Postabankkal szoros üzleti kapcsolatokat ápoló Bankár-csoporthoz tartozó Bankár-B Rt.-nek.

Koponyák kegye

E tekintélyes listához képest szinte jelentéktelennek tûnik Kemenes Ernô Baross 1 Kft-ben meglévô érdekeltsége. A társaságot 1997 júliusában három magánszemély alapította: Kemenes Ernô, Nikházy Gábor és Kárpáti László. Számlát a Postabanknál nyitottak, alig néhány nappal azután, hogy a D&T könyvvizsgálója lett a pénzintézetnek. A cégbírósági iratok tanúsága szerint a vállalkozást 1,2 millió forintos alaptôkével, egyenlô tulajdoni hányaddal jegyezték be, fô tevékenységként reklám és nyomdaipari termékek, valamint biztonságtechnikai berendezések forgalmazását jelölve meg. A vállalkozás könyvvizsgálója a D&T egyik munkatársa, Laki Árpád lett.

Kemenes cégtársai üzleti kapcsolatokat ápolnak a Postabankkal. Nikházy Gábor – akit a sportkedvelôk az Újpest korábbi labdarúgó-szakosztályvezetôjeként ismerhetnek, és aki számos más sportágban is szponzorként szerepelt – 1997. december 30-tól ügyvezetôi tisztet tölt be a „PO-MAS” Kft-ben. E cég tulajdonosai között a Postabank közvetlen tulajdonában álló Port-Com Kereskedelmi Portfóliókezelô Rt. is megtalálható. Nikházy Gábor mellett a „PO-MAS” másik ügyvezetô igazgatója az a Buruzs Attila volt, aki üzleti körökben a Postabank egyik „kijáró embereként” vált ismertté, ugyanis mind a mai napig több, a Postabank érdekkörébe tartozó vállalkozásban tölt be vezetô tisztséget.

Ezenkívül a Baross 1 Kft. forgalmazója lett egy francia cég, a Fichet bankbiztonsági termékeinek, amelynek magyarországi képviselôje Nikházy Gábor egy másik érdekeltsége, az F. S. A. Biztonságtechnikai Kft. A Postabank nem használ ilyen típusú páncélszekrényeket, a Baross 1 Kft. referenciaként az OTP Bankot jelöli meg, amely azonban szintén a D&T ügyfelei közé tartozott. (Az OTP-nél kérdésünkre ezt nem erôsítették meg.)

A Baross 1 Kft. másik tulajdonosa, Kárpáti László is a Postabank bûvkörébe került. Cége, a Kárpáti Reklám Stúdió lett az egyik legfôbb szállítója azoknak a Postabank-matricáknak, amelyek ma az ország legtöbb postahivatalának falát díszítik. A cég referenciaként a Postabankot és a D&T-t érdeklôdésre elsôk között említi.

A Baross 1 Kft. ugyanakkor nemcsak közvetett úton, tulajdonosain keresztül kötött üzletet a Postabankkal, hanem bizonyos esetekben – nyomdai tevékenységéért – közvetlenül is számlázott a pénzintézet felé.

Tény tehát, hogy Kemenes Ernô, a Postabank könyvvizsgálatát végzô cég vezetôje üzlettársaival együtt bizonyítható módon közvetlenül is üzletelt a pénzintézettel. Ez pedig felveti az összeférhetetlenség kérdését, nem csak a nemzetközi auditor cégek belsô szabályzata, hanem fél tucat törvény – köztük a gazdasági társaságokról, illetve a könyvvizsgálói tevékenységrôl szóló – alapján is. A Baross 1 Kft. cégbírósági bejegyzése szerint Kemenes Ernô viszont aláírta azt a nyilatkozatot, miszerint vele szemben nem áll fenn olyan, a törvényben meghatározott kizáró ok, amely miatt ne tölthetné be a társaság ügyvezetôi tisztét.

Tiszta zsebek

A nemzetközi auditorcégeknek egyébként nincs egységes összeférhetetlenségi szabályzata, de az egyes cégeknél külön-külön érvényes szabályok nagyon hasonlóak. Így például általános szabálynak, illetve gyakorlatnak tekinthetô, hogy a partnereknek és a menedzsereknek nem lehet saját cégük vagy részesedésük magáncégben, illetve ha van, akkor az csak passzív tulajdonrész lehet, azaz az adott cégben nem végezhetnek operatív irányítást. Kemenes Ernô kérdésünkre azt írta: nem vett részt a Baross 1 Kft. operatív irányításában. Ennek ellentmondani látszik, hogy a cégbírósági bejegyzés tanúsága szerint szavazategyenlôség esetén az általa támogatott javaslat válik határozattá, miközben a munkáltatói jogokat Kárpáti László gyakorolja a társaságban.

Az általunk megkérdezettek szerint az is része az összeférhetetlenségi szabályoknak, hogy a könyvvizsgáló cég vezetôjének legfeljebb olyan cégben lehet részesedése, amely semmiképpen sem tartozik auditori körébe, azaz nem veszélyezteti függetlenségüket. (Lehet például borpincéje, de csak addig, amíg készleteit nem valamelyik, auditorként megismert ügyfele vásárolja fel). A D&T londoni központjának sajtóosztályán háttérinformációként elôször azt közölték, hogy az elsôdleges szabály szerint a cég tulajdonostársainak nem lehet más vállalkozásban érdekeltsége, de ha igen, akkor az innen származó bevétele csökkenti a D&T-bôl szerzett jövedelmét. Tom Flanagan, a D&T közép-európai vezérigazgatója hivatalos nyilatkozatában azonban azt közölte, hogy a cég számos tulajdonostársának, illetve alkalmazottjának van érdekeltsége más cégekben, ez ugyanis nem szabályellenes. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy az összeférhetetlenség fennállását mindig a konkrét eset összes körülményeit figyelembe véve kell megállapítani. Kemenes Ernô nekünk írott levelében is az áll, hogy a D&T alapszabálya lehetôvé teszi partnereinek a tulajdonszerzést más profilú üzleti vállalkozásokban (kivétel a hasonló tevékenységi körû cég és a klientúrájába tartozó cégek).

Összeférhetetlenségi szabályokat tartalmaz a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Etikai Szabályzata is. A kamara tagjai azonban csak bejegyzett könyvvizsgálók lehetnek, Kemenes Ernô pedig nem az. Az általa vezetett D&T azonban – hasonlóan a többi nemzetközi auditorcéghez – természetesen tagja a kamarának. Ennek etikai bizottsága bejelentés alapján vizsgálhatja, hogy például az általunk leírt ügyben van-e összeférhetetlenség. Borbás Máté elnök elmondta, amennyiben a kamara megállapítaná az összeférhetetlenséget, akkor nem Kemenes Ernôt zárná ki a tagok közül, hanem a Deloitte & Touche-t.

A könyvvizsgálónak függetlennek kell lennie. Éppen azért, hogy elvárhassa: egy bank vagy egy nagyvállalat se titkolja el, ha üzleti-pénzügyi nehézségei vannak. A Postabank – miközben folyamatosan készültek róla független könyvvizsgálói jelentések – éveken át nem adott információkat valós állapotáról. A bank tôkehiánya jelenleg 100 milliárd forint. Ennek az összegnek a felhasználásáról legfeljebb sejtéseink lehetnek, de az biztos: ha hamarabb derült volna fény a bank mûködésének visszáságaira, kevesebbe került volna „az üzlet” az adófizetôknek. A számla jelenleg állampolgáronként tízezer forint.

Kemenes Ernônek az alábbi írásbeli kérdéseket tettük fel 1998. november 3-án, délután fél kettôkor (azt kérve tôle, hogy válaszát aznap este nyolc óráig küldje meg szerkesztôségünknek):

1) Igaz-e, hogy Ön 1997. július 18-a óta ügyvezetôje a Baross 1 Kft-nek?
2) Van-e tudomása arról, hogy a Baross 1 Kft. üzleti kapcsolatban áll a Deloitte & Touche által auditált vállalkozásokkal?
3) Amennyiben igen, összeférhetônek tartja-e ezt azzal a pozícióval, amit Ön a Deloitte & Touche-nál betölt?
4) Van-e tudomása arról, hogy Nikházy Gábor, aki az Ön üzlettársa a Baross 1 Kft-ben, a részben a Postabank által tulajdonolt PO-MAS nevû cégben is ügyvezetô?
5) Van-e tudomása arról, hogy Kárpáti László, aki az Ön üzlettársa a Baross 1 Kft-ben, a Postabank és a Deloitte & Touche számára egyaránt végzett grafikai és nyomdaipari munkákat?
6) Van-e tudomása arról, hogy a Baross 1 Kft. az F. S. A. Biztonságtechnikai Kft-n keresztül olyan bankoknak értékesített Fichet típusú biztonságtechnikai berendezéseket, amelyekkel a Deloitte & Touche üzleti kapcsolatban állt?
7) Felügyelô bizottsági tagja-e Ön a Bankár-B Kft-nek és a Trend-Prognózis Rt.-nek?
8) Ezekrôl az üzleti kapcsolatokról tudomása volt-e a Deloitte & Touche partnereinek, a közép-kelet-európai igazgatónak vagy a londoni Head Office-nak?

Kemenes Ernôtôl november 3-án este 8-kor a következô választ kaptuk (a levelet – kivéve a telefonszámokat – teljes terjedelmében közzé tesszük):

Tisztelt Hölgyem és Uram!
A Postabank könyvvizsgálatával kapcsolatos, készülô cikkük kapcsán néhány személyemet érintô kérdéssel fordultak hozzám, a sürgetô lapzártával összefüggôen gyors választ kérve. Természetesen készséggel állok rendelkezésükre, bár egy személyes beszélgetést alkalmasabb formának tartanék az Önöket érdeklô kérdések tisztázására.
Feltett kérdéseikbôl arra következtetek, hogy összeférhetetlenséget illetô gyanú merült fel Önökben a Deloitte and Touche-nál viselt elnöki irányítói és felelôsségi szerepköröm, továbbá a kisebbségi tulajdonosi részesedésem (1/3) mellett mûködô Baross 1 Kft. (reklám és nyomdai szolgáltatások, irodatechnikai és biztonságtechnikai berendezések értékesítése) üzleti tevékenységét illetôen, különös tekintettel néhány esetben a Postabanknak és a Deloitte and Touche számára végzett grafikai és nyomdai szolgáltatásokra. Ezzel összefüggôen tájékoztatom Önöket a következôkrôl:
– A Deloitte and Touche alapszabálya lehetôvé teszi partnereinek más profilú üzleti vállalkozásokban történô tulajdonrész (kivétel a hasonló profilú cég és a klientúrába tartozó cégek) szerzését.
– A Baross 1 Kft-ben mindenkor tulajdonosként tevékenykedtem, a cég munkájának operatív irányításában, sem a piaci munkában, sem a szaktevékenység szervezésében, sem a pénzügyek menedzselésében operatíve nem vettem részt, a tényleges ügyvezetôi feladatokat Kárpáti László végezte és végzi.
– A Baross 1 Kft. üzletfelei a Deloitte klientúrájába tartozó cégeket (kb. 400 jelentôs cég) kiszûrni nem lehetséges és nem is indokolt. A Baross 1 szolgáltatásai az elismerten jó minôség és az olcsó ár miatt jól értékesíthetôk, kedvezô versenyképessége következtében vásárolt tôle nyomdai szolgáltatásokat pl. a Deloitte and Touche is, természetesen nem az én befolyásom és döntésem alapján.
– Kijelenthetem azt is, hogy a Baross 1 Kft. által a Postabanknak nyújtott néhány nyomdai szolgáltatás nyilvánvalóan semmilyen értelemben nem gyakorolhatott hatást a Deloitte Postabanknál végzett tevékenységére.
– Más kérdésük kapcsán jelzem, hogy a Deloitte elôírásai azt sem tiltják, hogy partnerei szerepet vállaljanak a klientúrába nem tartozó vállalkozások irányító szerveiben, testületeiben.
Remélem, hogy a fentiek meggyôzik Önöket felmerült kételyeiket tekintve, s remélem azt is, hogy eddigi munkám során szerzett szakmai és erkölcsi presztízsem hitelesíti Önök számára fenti megnyilvánulásaimat. Felvetéseik, a gyanú felmerülése természetesen nagyon kedvezôtlen hír számomra, ezért hasonló helyzetek elkerülésére határoztam üzletrészem értékesítésérôl, és kezdeményezem valamennyi szakmai tisztségem (kormányzati testületek, vállalati testületek, társadalmi és szakmai szervezetek) felszámolását.
Ha helyzetemet vagy gondolkodásomat illetôen további információkra van szükségük, kérem, keressenek telefonon, vagy személyesen is készséggel állok rendelkezésükre.
Dr. Kemenes Ernô
A cikk megírásában Weyer Balázs volt segítségünkre