XLVI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM, 2002. április 26.

KORCSOG BALÁZS:

Hermész német nagykövete

Gadamer és a hermeneutika

Szinte matuzsálemi kort megérve, százkét éves korában hunyt el a közelmúltban Hans-Georg Gadamer, a német filozófia doyenje, a XX. század második felének egyik legjelentősebb gondolkodója, akit egy neves kollégája, Rüdiger Safranski a német filozófia külügyminiszterének nevezett. Gadamer a hermeneutika, a megértés és értelmezés ősi tudományának megújítója volt, munkássága alapvetően megváltoztatta a művészetekhez és a műalkotásokhoz való viszonyunkat. Munkássága Magyarországon csak az 1980-as évek közepétől áll a filozófiai-esztétikai élet érdeklődésének (egyik) középpontjában: az áttörést nálunk az jelentette, hogy 1983-ban a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választották, illetve hogy 1984-ben magyarul is napvilágot látott Gadamer főműve, a közeljövőben ismét megjelenő Igazság és módszer (1960).
      Gadamer - éppúgy, mint a XX. század legtöbb filozófusa - Nietzsche és Heidegger "köpönyegéből bújt elő". Nietzsche halálának évében, 1900-ban született, később pedig Heidegger legnagyobb tanítványa lett. Mesteréhez való viszonya azonban mindvégig ambivalens volt: a tiszteletteljes hódolat és a döbbent értetlenség között ingadozott. "Voltak, akik megtalálták a megfelelő hangot Heideggerrel, de én nem tartoztam ezek közé - én csak tanulni tudtam tőle" - emlékezik vissza Gadamer azokra az időkre. Egy 1928-ból származó anekdota szerint Gadamer apja - elismert vegyész és jómódú gyógyszerész, aki ellenezte, hogy az ifjú Gadamer a humán tudományokat válassza hivatásául, és aki ezért élete utolsó percéig aggódott fia jövőjéért - halálos ágyához hívatta Heideggert. "Tanár úr, úgy aggódom a fiamért" - panaszolta neki. "Ugyan miért? - kérdezte Heidegger. - Mindenki elégedett az ifjú Hans-Georggal, aki nemsokára már doktorálni fog filozófiából." - "Hát éppen ez az - sóhajtott az öreg Gadamer. - Ön tényleg azt hiszi, hogy a filozófia elegendő életfeladat?!"
      A kezdetben tanár-diák viszonyból, mester és tanítvány kapcsolatából később barátság szövődött, aminek azonban Heidegger 1933-34-es rektori szerepvállalását követőn hamarosan vége is szakadt. Gadamer ugyanis megdöbbenéssel fogadta mesterének a nácizmus melletti nyílt elkötelezettségét, mint ahogy azt is, hogy Heidegger az 1939 augusztusában megkötött, Molotov-Ribbentrop-paktumként ismert szovjet-német megnemtámadási egyezményt Goethe és Dosztojevszkij szellemének öszszetalálkozásaként üdvözölte. Heideggerrel ellentétben Gadamer nem lett a nemzetiszocialista párt tagja és - bár 1939-ben nevezték ki a lipcsei egyetem tanárának és az ottani Filozófiai Intézet igazgatójának - nem vállalt komolyabb közéleti szerepet a náci Németországban. Kapcsolatuk további alakulására mi sem jellemzőbb, mint hogy Gadamer 1968-ban már úgy határozta meg az Igazság és módszert, a modern hermeneutika alapművét, mint a Heideggertől való titkos elhatárolódásának eszközét.
      A hermeneutika a műalkotások megértésének és értelmezésének elméletét és gyakorlatát jelenti. A modern hermeneutika újszerűsége és jelentősége abban áll, hogy az alkotási folyamat három komponense: az alkotó, a mű és a befogadó közül ez utóbbira helyezi a hangsúlyt, tehát nem a mű szerzőjét és nem is magát a műalkotást, hanem a mű olvasóját, nézőjét vagy hallgatóját állítja vizsgálódásának középpontjába. Ez korántsem magától értetődő dolog, ugyanis egészen a XIX. század végéig úgy tartották, hogy a művet kizárólag az alkotó hozza létre, jelentését és mondanivalóját is ő határozza meg, a művel kapcsolatban tehát az eredeti szerzői szándék a döntő tényező. A XX. század elejétől a szláv strukturalista iskolák és az angolszász újkritikusok kezdték úgy gondolni, hogy a szerző eredeti szándéka nem számít, a kész műalkotás elszakad az alkotójától és önálló életre kel, és ezért maga a műalkotás a legfontosabb tényező, aminek jelentését elsősorban formája és szerkezete határozza meg. A gadameri hermeneutika és az erre épülő recepcióesztétika a XX. század második felében még ennél is tovább megy: a befogadót is bevonja a műalkotásba. Gadamer azt mondja, hogy a mű az nem késztermék, hanem valami lezáratlan és befejezetlen dolog, melynek önmagában nincs értelme. A mű nem létezhet a befogadó nélkül, aki nem csupán elfogadja azt, amit a mű mond, hanem maga alkotja meg a mű jelentését. Tehát olvasóként, nézőként vagy hallgatóként a befogadó is ott van a műben, ő is része a műalkotásnak.
      A mű megértése, értelmezése és elemzése során tehát beszélgetés, párbeszéd folyik az alkotó, a mű és a befogadó között. Gadamer ezt úgy fogalmazza meg, hogy a mű jelentése, mondanivalója "nem az, amit a szerző, az alkotó eredetileg mondott, hanem az, amit akkor mondott volna, ha én lettem volna a beszélgetőpartnere". A közhiedelemmel ellentétben a műalkotás tehát nem válaszokat ad az élet nagy kérdéseire, hanem kérdéseket vet föl. Mindezekből viszont az következik, hogy a műalkotásoknak nemcsak egyfajta értelmezése létezik, hanem minden mű többféleképpen is értelmezhető, azaz a műértelmezés során nincs királyi út, a műveknek nincs örök, nagykönyvben rögzített értelmezése: egy műalkotás minden korban és minden ember számára mást és mást jelent.
      Gadamer a művészetet több értelemben is a játékhoz és az ünnephez hasonlítja: mindhárom közösségi jellegű, időigényes és öncélú "tevékenység". A művészet azért kollektív élmény, mert egy jelentős alkotás hatására a mű közönsége közösséggé válik; és azért időigényes, mert mintegy megállítja a hétköznapi időt, és elidőzésre késztet. A mű minket is bevon a saját világába: olyan ez, mint amikor elfogadjuk egy ünnep szokásait vagy egy játék szabályait, amikor mi is "belemegyünk" a játékba.
      Maga a "hermeneutika" szó Hermész görög istennek, Zeusz egyik fiának, a vándorok, kereskedők és tolvajok pártfogójának, a leleményesség és a furfang istenének nevéből ered. Hermész volt az istenek hírnöke, az emberekhez küldött követe, ő közvetített az isteni és az emberi világ között, s mint lélekvezető ő kísérte a holtak lelkét az alvilágba. Hermészt a lant, a pásztorsíp és az írás feltalálójaként a művészethez, a zenéhez és az irodalomhoz is szoros szálak fűzik. A nevéből eredeztethető tudományág, a hermeneutika eredetileg az írásmagyarázatot, a bibliaértelmezést, a pontozatlan írásmódú héber szövegek - szó szoros értelmében vett - kibetűzését jelentette. A szövegértelmezés és -magyarázat az ókorban még egységes tudománya a középkortól kezdődően két ágra szakadt: a "szent" hermeneutika a Biblia, valamint más vallási és teológiai szövegek, a világi vagy "profán" hermeneutika pedig az - elsősorban antik görög és római - irodalmi és jogi szövegek magyarázatával és értelmezésével foglalkozott. A szövegértelmezés tudománya a reformáció korában került ismét előtérbe, amikor is a protestáns írásmagyarázat és bibliafordítások kiindulópontja lett. A XIX. században Friedrich Schleiermacher és Wilhelm Dilthey német filozófusok munkássága készítette elő a XX. század modern hermeneutikáját, melynek középpontjában Heidegger és az ő nyomdokaiban járó Gadamer művei állnak. Heidegger korai hermeneutikai munkássága - és az ennek csúcsát jelentő "fiatalkori" főmű, a Lét és idő (1927), John D. Caputo felosztása szerint - három különböző úton folytatódik, három markáns értelmezést nyer a XX. század második felében: Jacques Derrida francia filozófus "baloldali" interpretációját (az úgynevezett dekonstrukciót), a kései Heidegger saját korábbi műveire vonatkozó "középutas" értelmezését, s végül Gadamer "jobboldali", konzervatív olvasatát, a neohermeneutikát.
      Jürgen Habermas, a frankfurti iskola jeles képviselője egy 1979-es ünnepi beszédének címében Gadamer munkásságát - némi szarkazmussal, ám igen találóan - "a heideggeri provincia urbanizálásának" nevezte. Bonyhai Gábor, az Igazság és módszer magyar fordítója szerint Gadamer egyfajta "elutasítva-elfogadó módon követi Heideggert, és ez az, amit Habermas a provincia urbanizálásának nevez. Provincián itt természetesen nem - a számunkra megszokott értelemben - elmaradottságot, tudatlanságot és szűklátókörűséget (egyszóval provincializmust) kell értenünk, hanem a teremtő eredetiséget, az elementáris erejű zsenialitást, s ugyanakkor persze a saját gondolatokba való makacs bezárkózást, a hajthatatlanságot és a nyelv könyörtelen megerőszakolását. A gadameri urbanizálás ennek megfelelően a heideggeri tanok emberi mértékre hozását, humanizálását és civilizálását jelenti." A mester és tanítványa közötti Hassliebe viszony ellenére azonban Gadamer úgy véli, hogy "így vagy úgy, de Heidegger mindenképpen jelen van. Nem lehet elmenni mellette, és - sajnos - túlmenni sem lehet rajta." A Heidegger és Gadamer között zajló "beszélgetést, mely folyamatban van, nem lehet lezárni. Rossz hermeneutikus, aki azt hiszi, hogy az övé lehet, vagy az övé kell hogy legyen az utolsó szó."

 


Vissza az idei számokhozVissza az idei számokhoz