XLIV. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM, 2000. március 24.

"A demokráciában minden miniszter pártkatona"

- Rockenbauer Zoltán kulturális miniszterrel Váradi Júlia készített interjút -

- Sokak szerint "pártkatonának" állították a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának élére. Mit szól ehhez a véleményhez?

- A demokráciában minden miniszter pártkatona a maga módján.

- Hogy érti ezt?

- Úgy, hogy a pártok adják a kormányt. A demokráciának lényege a többpártrendszeru szabad választás, aminek következtében többség és ellenzék jön létre. A többség fogalmazza meg a kormányprogramot, amelynek a miniszterek a végrehajtói, vagy ha úgy tetszik, "katonái".

- Ezek szerint olyan is elôfordul, hogy nem ért egyet a saját döntésével?

- Ilyen is elôfordulhat.

- Említene olyan helyzetet, amelyben vitába szállt a miniszterelnökével?

- Vagyok annyira pártkatona, hogy ilyesmirôl ne beszéljek. Sok kérdésben cserélek véleményt a miniszterelnökkel, és ha nem értünk egyet, vagy én gyôzöm meg ôt, vagy ô engem. A döntését pedig elfogadom.

- Az ön elôdje, Hámori József nem volt elég jó pártkatona?

- Az általam imént megfogalmazottak szerint - amelyben igyekeztem elvenni a kérdése pejoratív élét - Hámori József is kiváló pártkatona volt.

- Akkor ön szerint miért kellett leváltani, és helyébe új embert ültetni?

- Nagyjából eltelt a kormány négy évének elsô fele. A sajtó is eleget foglalkozott vele, hogy egyfajta váltás történt. Nemcsak a miniszterelnök úr stílusában, hanem sok egyéb dologban. Még ha szimbolikusnak tunik is, nem elhanyagolható a dátumban bekövetkezett változás sem. A millennium éve új kihívást jelent. Tehát ha nem is radikális változtatásra, de módosításra szükség volt a kormánypolitikában. Talán még helyesebb, ha úgy fogalmazok: ugyanazon az úton haladunk, de nagyobb sebességre kapcsoltunk.

- Megfogalmazható-e, hogy ez a "sebességváltás" milyen konkrét következményekkel jár az ön esetében az eddigiekhez képest?

- Megpróbálok dinamizálni néhány területen. Az elsô lépés a zenei életben történt.

- Azt lehetett olvasni, hogy Kocsis Zoltán javaslatára változtatni kíván a Nemzeti Filharmonikusok jelenlegi helyzetén, hogy egy egészen új konstrukció kidolgozása várható, s hogy ehhez a tárca a zenekar fenntartási költségeit duplájára, vagyis nyolc-kilencszázmillió forintra emeli.

- A minisztérium a kereteket biztosítja arra, hogy a kívánt fejlesztés megtörténhessen, nem folyik bele sem a zenekar muvészeti, sem szervezeti kérdéseibe. Hogy mi a teendô a Nemzeti Filharmonikusokkal ahhoz, hogy a világ élvonalába tartozó zenekar legyen, azt a muvészeti vezetô, Kocsis Zoltán tudja a legjobban. A koncepciójával egyébként egyetértek, ezért is ültünk le januárban tárgyalni a kérdésrôl. Miniszteri biztost neveztem ki, aki fölméri a jelenlegi állapotot, és a fejlesztésre vonatkozó konkrét terveket az asztalra teszi. A pénzt ezt követôen biztosítjuk.

- Honnan teremtik elô ezt a jelentôs összeget?

- A felét a minisztérium az idei büdzsébôl, átcsoportosítással tudja biztosítani, a másik felét be kell építeni a következô évi költségvetésbe. Az idei elbír egy ilyen nagyságrendu átcsoportosítást, a gazdasági helyettes államtitkár ezt meg tudja oldani.

- Nem félô, hogy az lesz a látszat, miszerint Rockenbauer Zoltán miniszter szívéhez a komolyzene áll a legközelebb, ezért esetleg a személyes elfogultságának engedve ad prioritást épp ennek a területnek?

- Kíváncsi lennék, hogy melyik területet tudná bárki is megnevezni, ami nem áll hozzám közel.

- Elvileg elképzelhetô, hogy a személyiségéhez a zene és a képzômuvészet közelebb áll, mint mondjuk a színház vagy a film.

- Lehet, hogy elôdeimnél többször említettem a zenét, de ebbôl nem következik, hogy más területeket elhanyagolnék. A zene ugyanis alkalmas arra, hogy a nemzetközi színtéren jelentôs sikereket tudjunk elérni, s ha a zenei élet fejlesztésével hozzá tudok járulni az ország nemzetközi tekintélyének növeléséhez, akkor ezt fontos feladatnak kell tekintem.

- Köztudomású, hogy a magyar zenei élet vitathatatlanul legkiemelkedôbb képviselôje, a Budapesti Fesztiválzenekar nagy bajban van. Úgy tunik, a fôváros nem tudja fönntartani, miközben az a nemzetközi reputációt tekintve igen jelentôs értéket képvisel.

- Ne feledjük, hogy a Nemzeti Filharmonikusok és a Fesztiválzenekar mellett ugyanúgy kiváló színvonalat képvisel a Vásáry Tamás vezette Rádiózenekar is. És Magyarországon létezik még jó néhány elsô rangú városi, illetve intézményi zenekar is. A minisztériumnak költségvetési felelôssége saját intézményéért, a Nemzeti Filharmonikusokért van, nem is lehet másként. Az állam nem tarthatja el az összes zenekart. A többiért a fenntartó intézményeknek, önkormányzatoknak kell vállalniuk a felelôsséget. ôszintén üdvözölném, ha hozzánk hasonlóan mások is többet invesztálnának a zenei életbe. A Fesztiválzenekar mint önkormányzati együttes egyébként az idén harmincmillió forint támogatást kapott az állami költségvetésbôl. A Nemzeti Kulturális Alapprogramunk több alkalommal is segítette külföldi turnéikat.

- Ami a Nemzeti Kulturális Alapprogramot - megalakulása idején Nemzeti Kulturális Alap - illeti, mi a véleménye arról a folyamatról, amely a Fidesz kormányra kerülése óta zajlik, és amely a magyar kultúra legnagyobb és korábban az államtól egyre függetlenebbül muködô támogatási rendszert mára jelentôs mértékben állami irányítás alá vonta?

- Ha az a kérdés, helyes-e, ha egy minisztériumnak kultúrpolitikája van, akkor azt mondom, hogy igen, ez jó dolog.

- Én nem ezt kérdeztem...

- De igen, ebben az esetben azt hiszem, az a kérdés, hogy muködjék-e az NKA tejesen függetlenül a minisztériumtól, vagy a minisztérium valamilyen formában befolyásolhasson, megvalósíthasson kultúrpolitikai szándékokat. Erre az a válaszom, hogy helyes, ha van szándék, és ha azt a minisztérium megpróbálja megvalósítani.

- Egy nyilatkozatában azt olvastam, hogy a Nemzeti Kulturális Alapot létrehozó akkori, liberális kulturális tárca az úgynevezett amerikai modellt követte a kultúrafinanszírozásban, ön és a kormánya pedig a francia modellt tartja követendônek. Ez pontosan mit jelent?

- Az Egyesült Államokban a kultúrafinanszírozás teljesen decentralizált, teljes egészében a magántôke bevonására épül, nincs központi támogatás. Európában ez a megoldás nem jellemzô, Franciaország pedig kulturális értelemben szinte teljesen centralizált ország. Magyarországot e tekintetben sokkal alkalmasabbnak tartom a francia modell követésére.

- Tudomásom szerint Franciaországban az önkormányzatok irányítják a kultúratámogatást, és nem a kormányzat.

- Részben önkormányzati, részben állami büdzsébôl tartanak fenn kulturális intézményeket, akárcsak nálunk. Nem állítom, hogy ez az egyedüli üdvös megoldás, de nekem meggyôzôdésem, hogy jó, ha a kulturális kormányzatnak van elképzelése arról, mit akar megvalósítani, és ehhez pénzeszközök is a rendelkezésére állnak. Magyarországon, mint minden demokráciában, politikai váltógazdaság van, egy másik kormánynak alkalma nyílik másfajta elveket követni.

- A Fidesz-kormány nagyon hangsúlyozottan érvel a demokrácia fejlesztése és fenntartása mellett. Ugyanakkor az imént elmondottak és a közelmúltban történt néhány konkrét eset némileg megkérdôjelezni látszik a demokratikus elvek követését. Arra utalok, hogy ön a nemrég kiosztott középdíjak listáját igen jelentôs mértékben megváltoztatta. Kihúzott neveket, és másokat írt be helyettük. Néhány kurátor szerint - akik közül volt, aki emiatt beadta a lemondását - ilyen nem fordult elô a rendszerváltás óta.

- Mind ez idáig nálam még senki sem adta be a lemondását, de a kérdésére az a válaszom, hogy igen, ha nem is jelentôs mértékben, de változtattam a listákon - törvény adta jogomnak megfelelôen. A minisztérium által adományozott díjak esetében a kuratórium sokféle szempontot figyelembe véve teszi meg javaslatát, a minisztérium pedig továbbiakat is mérlegelve dönt a díjakról. Számtalan olyan díj van, amelyet nem a minisztérium adományoz, azokba nyilván nem is szól bele. Az említett középdíjakért a miniszter a felelôs, akkor is, ha változtatás nélkül elfogadja a javaslatokat, és akkor is, ha módosít a felterjesztett névsoron.

- Anélkül, hogy kétségbe vonnám a beleszólása jogszeruségét, mégis felmerül, hogy a miniszter, akármilyen felkészült, egy személyben milyen fokon érthet ennyiféle szakmához, hisz a fotómuvészeti díjaktól a táncmuvészetiig, a színházmuvészetitôl az irodalmiig, mindegyik listán talált változtatnivalót.

- A miniszter egy kisebb grémium bevonásával dönt a szakmai kuratóriumok által elôterjesztett lista figyelembevételével.

- Nem tart-e attól, hogy ilyen módon az értelmiség egy részét maga ellen fordítja?

- Bármilyen döntést hozok, ez elkerülhetetlen. Akkor is, ha változtatok, és akkor is, ha nem. Mert az értelmiségnek az a része, amelyik nem x-et vagy y-t szerette volna látni a díjazottak között, azzal dörömböl az ajtómon, hogy miért fogadtam el a kuratórium javaslatát, mások azt kérik számon, hogy z miért nem kapott díjat. Egy szó mint száz, szerintem helyes az, hogy végsô soron a miniszter határoz, képmutatás lenne az ellenkezôjét állítani. Nincs olyan miniszteri döntés, amely ne sértene érdekeket.

- Melyek ma a legégetôbb kulturális kérdések, amelyek megoldása álmatlan éjszakákat okoznak önnek?

- Most tényleg azt gondolja, hogy erre a kérdésre egy hivatalban lévô politikus választ ad? Legfeljebb majd amikor az emlékirataimat megírom, abból fog kiderülni, hogy melyek voltak számomra a legfájdalmasabb ügyek.

- Miért olyan szégyellni- vagy rejtegetnivaló dolog, ha egy miniszternek problémái vannak?

- Nem szégyellnivaló, de ezeket nem megosztanom kell a nyilvánossággal, hanem megoldanom. Nekem, magamnak.

- Mégis megkockáztatom, hogy talán az ilyen típusú konfliktusos kérdések sorába tartozik a Nemzeti Színház ügye. Mennyire tartja megnyugtatónak a mai helyzetet?

- Számomra ebben a dologban a legnagyobb problémát az idôtényezô jelenti. Hogy mikor tud végre elkezdôdni a beruházás, ugyanis sok egyéb is függ tôle. Például: miként és mikor lehet majd a Hevesi Sándor téri épületet hasznosítani. Vagy: Matolcsy György gazdasági miniszterrel tervezünk a Nemzeti Színház új épülete mellé egy múzeumot a huszadik századi és kortárs magyar muvészetnek, amire óriási lenne az igény.

- Ha jól tudom, egy kortárs múzeum tervét Demszky Gábor is felvetette évekkel ezelôtt.

- Futólag vele is beszéltünk már errôl, és neki is tetszett az ötlet, bár hivatalos tárgyalásokra mind ez idáig még nem került sor köztünk. A lényeg, hogy egészen másként nézne ki, ha a környéken kulturális centrum létesülne: új Nemzeti Színház, egy valóban modern muvészeti múzeum és egy konferenciaközpont.

- Nem egészen az ilyen típusú kérdésekre gondoltam, amikor a Nemzeti Színház építésével kapcsolatos véleményérôl kérdeztem, hanem inkább azokra az anomáliákra, amelyeket a kormánybiztos által kiírt meghívásos pályázat jelent. Nevezetesen, hogy egy gyakorlatilag már megtervezett épületre írt ki a pályázatot Schwajda György.

- A kérdés ezen részéhez gyakorlatilag semmi közöm. A kormánybiztos úr a miniszterelnök közvetlen megbízottja, a kulturális tárcának semmiféle beleszólása nincs a részletekbe. Számomra az a fontos, hogy a színház mielôbb épüljön meg.

- Milyennek értékeli a Fidesz kultúrához való viszonyát. Ön szerint a kultúra megfelelô szerepet kapott a kormány céljai között?

- Úgy látom, hogy igen fontos szerepe van ma a kultúrának, a kormány nem véletlenül hozott létre egy külön, csak a kultúrával foglalkozó minisztériumot, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a két tárca szétválasztásával több pénzt is juttat kulturális célokra. Hogy ez az összeg sok-e, vagy kevés, arra azt tudom mondani, hogy sohasem elég. Jó lenne például valóban világszínvonalú igényeket kielégíteni, mondjuk Magyarországra hozni Egon Schiele vándorkiállítását, ám tisztában vagyok vele, hogy ez rengeteg pénzbe kerül.

Felmerült?

- Felmerülni felmerült, hiszen elengedhetetlen lenne, hogy ne csak Párizsban, Bécsben, horribile dictu Prágában legyenek ilyen tárlatok. A turizmus szempontjából is nagyon üdvös lenne.

- A Fidesz programjában régóta szerepel a kultúra és a turizmus kapcsolatának szorosabbra fuzése, de mintha ez az elôzô kormányzat idején muködni látszó együttmuködés az utóbbi két évben kissé megfeneklett volna. Mi ennek az oka?

- Van egy közös keret, hozzávetôlegesen 150 millió forint, ami azt a célt szolgálja, hogy a két terület, a kultúra és a turizmus együtt tudjon muködni.

- Ez a keret legalább négy éve rendelkezésre áll, mégis olyan, mintha nem lenne.

- Ez az egyik oka annak, hogy éppen ma ültem le tárgyalni Kraft Péterrel, a gazdasági minisztérium helyettes államtitkárával. Arról beszélgettünk, hogy a két terület hogyan tudná erôsíteni egymást. A beszélgetés még az elején tart, de azért máris érintettünk fontos elképzeléseket, például a múzeumok dinamizálásával kapcsolatos közös lehetôségekrôl.

- Ezt hogy értsük?

- A mai magyar múzeumi struktúra eléggé elavult.

- Át akarná alakítani?

- Nyilván nem az egészet, de valamilyen mértékben megpróbálkoznék azzal, hogy a magyar múzeumok jobban hasonlítsanak a külföldön oly jól muködôkre.

- Ehhez nagyon sok pénz kellene.

- Meg egy kis modern gazdasági szemlélet, amely azt is magában foglalja, hogy marketinges szakembereket kellene alkalmazni minden fontosabb múzeumban. Egyébként ez érvényes más kulturális intézményekre, sôt a piaccal kapcsolatban álló teljes kulturális szférára. Jó lenne, ha a zenekaroknál, múzeumoknál, színházaknál, kulturális lapoknál dolgoznának gazdasági menedzserek. Akik értenek a szponzorok kereséséhez, a marketinghez. Hisz a kultúrát el is lehet adni.

- A Fidesz kulturális stratégiája tehát elsôsorban arra irányul, hogy a változtatásokkal, megszüntetésekkel, illetve új dolgok megteremtésével látványos nyomot hagyjon a magyar kultúrán. Közvetlen elôdeik ezzel szemben azt vallották, hogy a demokráciában a kulturális tárcának a lehetôségek megteremtése és biztosítása az elsôdleges feladata, és ezen túl már csak az, hogy hagyja és segítse a jó dolgokat maguktól létrejönni. Önök a "laisser fair" modellt teljességgel elvetik?

- Nem állítom, hogy a "virágozzék száz virág" alapú gondolkodás ne hozhatna eredményeket. Ugyanakkor én inkább azt tartom, hogy egy kormányzat a kultúrában, éppúgy, mint a gazdaságban, próbálja megvalósítani azt, amiben hisz, amit fontosnak tart. Ráadásul most nagyszeru alkalom kínálkozik erre: itt az ezredforduló, a millenniumi év, itt állunk Európa kapujában, erôsödik a gazdaság. Ilyenkor meg kell nyomni a dolgokat, és eredményeket kell elérni.

- Ami a millenniumi évet illeti, nem érzi-e annak veszélyét, hogy e fontos történelmi eseményt túlságosan nagy erôvel és intenzitással sulykolják a lakosság tudatába? Hallhattunk a miniszterelnök által ajándékozott Szent Korona könyvecskérôl, amelynek átadásakor kötelezô ünnepséget írnak elô az általános iskolások számára stb. Nem félô, hogy a millennium fogalma Lenin elvtárs sorsára jut: annyit emlegetik, hogy egy idô után az embereknek elegük lesz belôle?

- Hogy a kormány ingyenkönyvet oszt, nem tartom túl nagy dresszúrának. Akinek nem tetszik a könyv, majd félreteszi. Ami pedig a Lenin-analógiát illeti: ôszintén, mi közünk van vagy volt nekünk, magyaroknak Lenin elvtárshoz? A Szent Korona azért mégiscsak a miénk, a mi történelmünk. Túl gyakran emlegetnénk? Nézze meg, milyen óriási érdeklôdés kísérte a korona parlamenti elhelyezését! Az emberek többsége fontosnak tartja a magyar államiság történetét, az együtt ünneplést. Akit meg mindez nem érdekel, az legfeljebb nem olvassa el a könyvet, és nem nézi meg a koronát a Parlamentben.